Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 366× 62× 437×

Theridion varians Hahn, 1833

České jménosnovačka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy437 nálezů, 158 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1250

Literatura

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (437 použitých nálezů)
Theridion varians Hahn, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1742550
Individuální sběr2637654
Neurčeno49953127
Fotografie0001
Sklepávání10719048131
Nárazová past73010
Zemní past18251742
Prosev68013
Eklektor9629
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (437 použitých nálezů)
Theridion varians Hahn, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Lužní lesy nížin1317016
Lesní okraje725718
Paseky0101
Neurčeno54554123
Mokré louky67210
Rašeliniště625622
Bylinné porosty břehů4205
Okraje silnic0101
Výsadby jehličnanů43416
Horské smrčiny1312
Suché lesní lemy1102
Vřesoviště nižších poloh0202
Mezofilní louky0303
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2103
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Dubohabřiny0201
Suťové a roklinové lesy1504
Vlhké doubravy1001
Rašelinné bory0001
Vlhké lesní lemy2014
Luční ostřicové mokřady51619
Ostřicové porosty stojatých vod01115
Mokřadní vrbiny0101
Břehy tekoucích vod1604
Louky a pastviny1001
Pastviny2113
Porosty borůvek2123
Suché křoviny1717016
Písčiny0102
Močály5171716
Reliktní bory na skalách5628
Louky2033
Lesostepní doubravy2203
Kamenolomy11015
Suché louky717011
Lesy2203
Kamenité suti nižších poloh2505
Suché doubravy4488
Haldy a výsypky0365
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Mokřadní olšiny1203
Podmáčené smrčiny0301
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5906
Ovocné sady s luční vegetací3946049
Horské bučiny0021
Skalní stepi na vápenci0303
Přirozené lesy0343
Výsadby listnáčů244774
Pozemní komunikace0101
Ruderály0101
Interiéry budov1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Stinné skály nižších poloh0201
Bučiny nižších poloh0011
alpínské trávníky2701
Úhory1102
 SamciSamiceMláďataNálezy