Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 16x 657x 31x 704x

Theridion varians Hahn, 1833

České jménosnovačka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy704 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Literatura

© Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Theridion varians Hahn, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání11219842145
Individuální sběr28471165
Zemní past53912
Prosev0303
Nárazová past7309
Smyk2532542
Eklektor9629
Žlutá miska0101
Potrava rákosníků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (289 použitých nálezů)
Theridion varians Hahn, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché lesní lemy3014
městské parky1102
bylinné porosty břehů3204
luční ostřicové mokřady51619
rašeliniště321119
mokré louky6609
ostřicové porosty stojatých vod01014
kosodřevina0101
Břehy tekoucích vod1604
Xerotermní travinobylinná společenstva4205
Lesní okraje724716
Louky a pastviny1001
horská vřesoviště2123
pastviny2102
suché křoviny1717015
písčiny0102
Močály5171716
suťové a roklinové lesy1403
reliktní bory na skalách5617
Louky2033
lesostepní doubravy2203
pískovny2002
kamenolomy11015
travnaté stepi717011
výsadby jehličnanů42213
kamenité suti nižších poloh2505
Lesy2203
dubohabřiny4488
údolní jasanoolšové luhy1314012
haldy a výsypky0365
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
lužní lesy nížin0202
bažinné olšiny1203
podmáčené smrčiny0301
00000001404
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5906
mezofilní louky0213
A1211001518020
ovocné sady bez bylinné vegetace2428029
horské bučiny0021
skalní stepi na vápenci0303
Přirozené lesy0343
Kultury listnáčů244774
Pozemní komunikace0101
ruderály0101
interiéry budov1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
osluněné skály nižších poloh0201
bučiny nižších poloh0011
21211100022
horské smrčiny0301
alpínské trávníky2701
úhory1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020