Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 9x 366x 37x 412x

Theridion varians Hahn, 1833

České jménosnovačka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy412 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Literatura

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Theridion varians Hahn, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2535551
Fotografie0001
Smyk1430534
Sklepávání10518541128
Zemní past18251742
Prosev68013
Nárazová past7309
Eklektor9629
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (291 použitých nálezů)
Theridion varians Hahn, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje725718
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
suché lesní lemy1001
městské parky1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek3204
Slatiniště51619
Rašeliniště a slatiniště1707
Vrchoviště0907
Vlhké louky6609
Přechodová rašeliniště2515
Porosty vysokých ostřic01115
Kosodřevina0101
Břehy tekoucích vod1604
Louky a pastviny1001
Pastviny2102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2123
Floristicky pestré křoviny5007
Písečné přesypy0102
Močály5171716
Suťové a roklinové lesy1403
Reliktní bory na skalních podkladech5628
Louky2033
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2203
Křovinatý plášť lesa4202
Pískovna2002
Křoviny a skupiny stromů mimo les61205
Kamenolom11015
Xerotermy na jiných podkladech717011
Smrkové monokultury12412
Bylinný lem lesa2013
Lesy2203
Kamenité sutě2505
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4488
Lužní lesy1314012
Haldy a výsypky0365
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Bažinné olšiny1203
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Podmáčené smrčiny0301
Trnkové křoviny2302
Kulturní lesy2002
Rákosiny, orobincové porosty5906
Polní meze0011
Ovocné sady3946049
Horské buko-jedlové lesy0021
Skalní stepi na vápencových podkladech0303
Přirozené lesy0343
Kultury listnáčů244774
Pozemní komunikace0101
Urbánní biotopy0101
Interiéry budov1102
Parky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Pískovcová skalní města0201
Květnaté bučiny0011
Mezofilní louky0202
Borové monokultury1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2701
Horské smrčiny0301
Luční úhory1102
 SamciSamiceMláďataNálezy