Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 363× 44× 412×

Clubiona lutescens Westring, 1851

České jménozápředník žlutý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy412 nálezů, 159 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Karolína Čejková
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Nízká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-950

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (412 použitých nálezů)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1015716
Smyk3279077
Zemní past575264103
Individuální sběr281081094
Nárazová past2406
Neurčeno4156485
Eklektor0404
Prosev1928027
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (412 použitých nálezů)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky1017021
Louky1011010
Lesní okraje2709
Neurčeno468878125
Lužní lesy nížin916019
Vlhké lesní lemy0101
Horské smrčiny1203
Paseky3506
Močály1843030
Dubohabřiny0001
Mezofilní louky1304
Bylinné porosty břehů815719
Suťové a roklinové lesy3003
Slaniska1001
Vřesoviště nižších poloh0101
Suché křoviny48010
Suché louky1304
Mokřadní olšiny2018031
Okraje silnic0101
Ostřicové porosty stojatých vod0404
Lesy2707
Interiéry budov0202
Břehy tekoucích vod510010
Luční ostřicové mokřady518011
Ovocné sady s luční vegetací0303
Porosty borůvek2302
Výsadby listnáčů0101
Ruderály2204
Bahnité břehy2201
Úhory0202
Bučiny nižších poloh3504
Haldy a výsypky0006
Kamenolomy2001
Podmáčené smrčiny1202
Výsadby jehličnanů7609
Písčiny0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod311010
Obhospodařované pozemky1001
Pastviny1101
Stinné skály nižších poloh1001
Rašeliniště3605
Lesní cesta0303
Těžební jámy1001
Acidofilní bory0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Štěrkové břehy řek0001
Přirozené lesy3103
Písčité břehy1001
Suché doubravy31006
Skalní stepi na vápenci0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody2203
Horské bučiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy