Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 12× 644× 75× 732×

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

České jménoplachetnatka Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy732 nálezů, 175 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (732 použitých nálezů)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4280075
Smyk817023
Zemní past845546197470
Prosev1715025
Sklepávání121207
Neurčeno99121298
Eklektor2434034
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (732 použitých nálezů)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů2670050
Vřesoviště nižších poloh0101
Kamenolomy2103
Neurčeno6487197167
Lesy4962071
Mokré louky15624120
Xerotermní travinobylinná společenstva7333017
Paseky211809
Louky1430033
Močály4607
Stinné skály nižších poloh8409
Lužní lesy nížin5309
Rašeliniště3737026
Kamenité suti nižších poloh69010
Porosty borůvek4123016
Suché křoviny2822029
Bučiny nižších poloh18509
Podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje826012
Dubohabřiny446306
Suché doubravy1219012
Bylinné porosty břehů2302
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Horské smrčiny9809
Reliktní bory na skalách3203
Horské bučiny1403
Okraje silnic0101
Suché louky816019
Úhory141908
Pastviny6806
Haldy a výsypky0009
Přirozené lesy0304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Ostatní pole2102
Luční ostřicové mokřady591217
Skalní stepi na vápenci611014
Břehy tekoucích vod51009
Mezofilní louky2303
Suťové a roklinové lesy16507
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod148010
Mokřadní olšiny3506
Širokolisté horské nivy7006
Ruderály1714014
Ovocné sady s luční vegetací2110013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0303
Těžební jámy0101
Acidofilní bory2136019
Lesostepní doubravy128014
Interiéry budov1203
Železniční náspy0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Lesní cesta2102
Výsadby listnáčů1396206
Horská vřesoviště581701
alpínské trávníky1001
Louky a pastviny1203
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy