Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 12x 644x 55x 712x

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

České jménoplachetnatka Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy712 nálezů, 172 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (614 použitých nálezů)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1215022
Individuální sběr4279074
Zemní past827546197456
Smyk816022
Eklektor2434034
Sklepávání111206
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (561 použitých nálezů)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4962071
Xerotermní travinobylinná společenstva7333017
Lesní paseky211809
Louky1430033
Močály4607
Pískovcová skalní města7307
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Vrchoviště613012
Kamenité sutě69010
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4123016
Kulturní lesy831018
Floristicky pestré křoviny0204
Květnaté bučiny13406
Podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje826012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha446306
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1219012
Rašeliniště a slatiniště3124014
Vlhké louky15424119
Bylinné porosty na březích potoků a řek2302
Porosty vysokých ostřic1102
Horské smrčiny9809
Reliktní bory na skalních podkladech3203
Horské buko-jedlové lesy1403
Cesty, silnice0101
Xerotermy na jiných podkladech816019
Kamenolom1102
Luční úhory31706
Lužní lesy5207
Borové monokultury916013
Pastviny1101
Smrkové monokultury921017
Křoviny a skupiny stromů mimo les2618021
Haldy a výsypky0009
Přirozené lesy0304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Kultury jehličnanů0101
Pole0101
Skály nižších a středních výšek1102
Slatiniště591217
Skalní stepi na vápencových podkladech611014
Polní cesta2001
Břehy tekoucích vod51009
Mezofilní louky2303
Suťové a roklinové lesy16507
Rákosiny, orobincové porosty148010
Bažinné olšiny3506
Širokolisté vysokostébelné nivy7006
Urbánní biotopy1310010
Ovocné sady2110013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0303
Těžební jámy0101
Acidofilní bukové bučiny5103
Acidofilní bory2136019
Ruderály4404
Polní meze5705
Polní úhory11202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy128014
Trnkové křoviny2204
Interiéry budov1102
Železniční náspy0101
Parky0101
Lesní cesta2102
Kultury listnáčů1396206
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu581701
Sklepy0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky a pastviny1203
Písečné přesypy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy