Records by time  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Not endangered 241× 144× 392×

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

Czech namelistovník štíhlý
Threat levelNot endangered
Records392 nálezů, 158 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2024 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-950

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (391 used records)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk6012247142
Individuální sběr21462771
Fotografie1101
Neurčeno4181899
Vysavač3202
Zemní past23196138
Sklepávání1729
Žlutá miska134014
Prosev613415
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (392 used records)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché doubravy0212
Písčité břehy1001
Ruderály5405
Travnaté stepi1203
Mokré louky69113
Suché louky591017
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0302
Mezofilní louky1807
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1607
Neurčeno8311635167
Ostřicové porosty stojatých vod2715
Lesy0001
Suché křoviny46810
Kamenolomy0346
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh2203
Močály31048
Slaniska0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1606
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin3604
Vlhké doubravy0101
Bylinné porosty břehů0101
Obilná pole1001
Písčiny5508
Lesní okraje1616
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8121016
Výsadby jehličnanů0202
Ovocné sady a vinohrady4001
Luční ostřicové mokřady1203
Paseky1012
Břehy tekoucích vod3906
Lesy1214
Louky49811
Ovocné sady s luční vegetací17210
Bahnité břehy0101
Reliktní bory na skalách0101
Louky a pastviny2102
Stinné skály nižších poloh0201
Stojaté a pomalu tekoucí vody3624
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Horské bučiny1001
Mokřadní olšiny2102
Bučiny nižších poloh0202
Pastviny0101
Lesní cesta1203
Haldy a výsypky04507
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Rašeliniště5407
Skalní stepi na vápenci1214
Přirozené lesy6131
Lesostepní doubravy0051
Vlhké lesní lemy0101
Výsadby listnáčů0412
Úhory0404
Porosty borůvek0101
Rašelinné bory0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords