Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 241× 137× 385×

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

České jménolistovník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy385 nálezů, 153 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-950

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (385 použitých nálezů)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr21462771
Smyk5712047138
Fotografie1101
Neurčeno4181899
Vysavač3202
Zemní past23196136
Sklepávání1729
Žlutá miska134014
Prosev613415
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (385 použitých nálezů)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky69113
Suché louky591017
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0302
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1607
Neurčeno8311635167
Ruderály4304
Ostřicové porosty stojatých vod2715
Kamenolomy0346
Mezofilní louky0606
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh2203
Kamenité suti nižších poloh0202
Močály31048
Suché křoviny4689
Slaniska0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1606
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin3604
Vlhké doubravy0101
Bylinné porosty břehů0101
Obilná pole1001
Písčiny5508
Lesní okraje1616
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8121016
Výsadby jehličnanů0202
Ovocné sady a vinohrady4001
Luční ostřicové mokřady1203
Paseky1012
Břehy tekoucích vod3906
Lesy1214
Louky49811
Ovocné sady s luční vegetací17210
Bahnité břehy0101
Reliktní bory na skalách0101
Louky a pastviny2102
Stinné skály nižších poloh0201
Stojaté a pomalu tekoucí vody3624
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Horské bučiny1001
Mokřadní olšiny2102
Bučiny nižších poloh0202
Suché doubravy0111
Pastviny0101
Lesní cesta1203
Haldy a výsypky04507
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Rašeliniště5407
Skalní stepi na vápenci1214
Přirozené lesy6131
Lesostepní doubravy0051
Vlhké lesní lemy0101
Výsadby listnáčů0412
Úhory0404
Porosty borůvek0101
Rašelinné bory0001
 SamciSamiceMláďataNálezy