Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Not endangered 1254× 132× 1393×

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

Czech namepunčoškář lesní
Threat levelNot endangered
Records1393 nálezů, 154 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2022 , Alice Háková
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude0-1250

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1393 used records)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past40554383651110
Individuální sběr8956178
Podzemní trubkové pasti0101
Prosev3410010
Neurčeno3695735165
Smyk8811021
Sklepávání2103
Eklektor6505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1393 used records)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Paseky16144060
Suché louky15107
Neurčeno59883306272
Bučiny nižších poloh556630128
Lesy143261541
Výsadby jehličnanů247583104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4104
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1201
Suťové a roklinové lesy31126162
Suché doubravy29925465
Horské bučiny14519041
Dubohabřiny51904
Vlhké doubravy1001
Lužní lesy nížin11917327
Horské smrčiny517014
Rašelinné bory91010
Mezofilní louky9504
Lesní okraje424316
Stinné skály nižších poloh9206
Kamenolomy18208
Skalní stepi na vápenci3002
Kamenité suti nižších poloh1537045
Mokřadní vrbiny1001
Rašeliniště917025
Suché křoviny9006
Mokřadní olšiny15818042
Lesy vyšších poloh a strmých svahů400536586
Břehy tekoucích vod26211057
Lesostepní doubravy192016
Skalní a suťové biotopy25307
Pastviny1001
Přirozené lesy32223193
Haldy a výsypky17105
Bylinné porosty břehů313011
Luční ostřicové mokřady817010
Porosty borůvek2003
Mokré louky581020
Podmáčené smrčiny138012
Reliktní bory na skalách2002
Acidofilní bory826028
Močály11005
Výsadby listnáčů141008
Štěrkové břehy řek2001
Ruderály4202
Xerotermní travinobylinná společenstva4211020
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod11102
Louky4004
Polní biotopy7003
Stojaté a pomalu tekoucí vody291001
 MalesFemalesJuvenilesRecords