Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 277× 103× 387×

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka bělovlasá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy387 nálezů, 157 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (387 použitých nálezů)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1426192161
Vysavač1101
Individuální sběr4138749
Prosev18291933
Smyk94112
Neurčeno59391101
Eklektor2344926
Sklepávání5224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (387 použitých nálezů)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno874789135
Ruderály1101
Lesostepní doubravy6106
Lesní okraje1210217
Výsadby listnáčů4202
Paseky0202
Výsadby jehličnanů13171619
Louky5427
Xerotermní travinobylinná společenstva6709
Suché křoviny2204
Reliktní bory na skalách4807
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Dubohabřiny3202
Lužní lesy nížin1102
Suťové a roklinové lesy2203
Mokré louky3415
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky2002
Suché doubravy0112
Stinné skály nižších poloh1705
Okraje silnic13258
Vlhké lesní lemy2563
Suché louky2417122
Lesy33363646
Rašeliniště6759
Interiéry budov1102
Ostatní pole4124
Úhory1012
Skalní stepi na vápenci6308
Horské bučiny0101
Porosty borůvek1103
Rašelinné bory2003
Mokřadní vrbiny1001
Pastviny8114
Močály1001
Kamenolomy1203
Louky a pastviny0112
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Haldy a výsypky1007
Písčiny0102
Obhospodařované pozemky1001
Slaniska4204
Mokřadní olšiny1001
Horské smrčiny1002
Luční ostřicové mokřady0111
Ovocné sady s luční vegetací2002
Kamenité suti nižších poloh1202
Acidofilní bory7115
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Polní biotopy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy