Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Not endangered 1x 8x 725x 77x 811x

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

Czech namepavučenka krátká
Threat levelNot endangered
Records811 nálezů, 164 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-1100

Bibliography

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (656 used records)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev4059060
Individuální sběr3046051
Zemní past58930080413
Smyk412012
Eklektor871391119
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (591 used records)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy1782090190
Kamenité sutě226018
vrbové křoviny0101
Ovocné sady a vinohrady1101
Lužní lesy6307
výsadby listnáčů1101
reliktní bory na skalách1101
Suťové a roklinové lesy2101
vlhké doubravy1001
skály a sutě v horách1001
Suťové lesy10501
Přechodová rašeliniště2103
Xerotermy na jiných podkladech9408
Bažinné olšiny97010
Bylinné porosty na březích potoků a řek1203
Acidofilní bukové bučiny3506
Skály nižších a středních výšek1001
Lesní okraje88011
Pískovcová skalní města2018022
Porosty vysokých ostřic4003
Rašelinné březiny a bory4202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1812021
Horské buko-jedlové lesy3405
Podmáčené smrčiny1202
Lesní paseky2103
Slatiniště8307
Smrkové monokultury1817031
Suťové a roklinové lesy263012
Pastviny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy392013
Kultury jehličnanů236011
Močály1203
Borové monokultury3441123
Louky1305
Přirozené lesy609023
Haldy a výsypky1002
Reliktní bory na skalních podkladech3204
Lesy vyšších poloh a strmých svahů138015
Vrchoviště71406
Rašeliniště a slatiniště176012
Kulturní lesy2612118
Břehy tekoucích vod6303
Skalní a suťové biotopy4502
Kultury listnáčů331707
Vlhké louky3307
Polní meze8003
Urbánní biotopy2304
Květnaté bučiny2908
Acidofilní bory326014
Kamenolom0101
Pole0101
Rákosiny, orobincové porosty2505
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1102
Floristicky pestré křoviny3002
Ruderály5104
Xerotermní travinobylinná společenstva2104
Křoviny a skupiny stromů mimo les7204
Trnkové křoviny4102
Polní biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skalní stepi na vápencových podkladech2103
Luční úhory1001
Ovocné sady4103
 MalesFemalesJuvenilesRecords