Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Not endangered 16x 1282x 49x 1347x

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)

Czech nameplachetnatka stinná
Threat levelNot endangered
Records1347 nálezů, 184 kvadrátů
First record 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-300-600-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1165 used records)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1555160756930
Individuální sběr4885075
Prosev2883549
Smyk1743235
Sklepávání12104
Eklektor291454072
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1117 used records)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bučiny nižších poloh1102
Suťové a roklinové lesy0101
Suťové lesy0201
Kultury listnáčů214009
Lesy2342310146
Horské buko-jedlové lesy174221545
Lesní okraje615012
Květnaté bučiny154137081
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Kamenité sutě1022021
Acidofilní bukové bučiny7358027
Vrchoviště310013
Skály nižších a středních výšek1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů951211472
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Xerotermy na jiných podkladech0101
Rašeliniště a slatiniště6809
Břehy tekoucích vod3948041
Podmáčené smrčiny916012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1420010
Horské biotopy1102
Horské smrčiny6562032
Rašelinné březiny a bory2204
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3947243
Pískovcová skalní města1631028
Vlhké louky2305
Porosty vysokých ostřic1001
Kulturní lesy2437023
Suťové a roklinové lesy103112149
Bažinné olšiny716216
Křoviny a skupiny stromů mimo les1202
Štěrkové lavice0202
Borové monokultury117012
Kultury jehličnanů3054040
Smrkové monokultury5006200162
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1924111
Rákosiny, orobincové porosty2505
Přirozené lesy7282054
Skalní a suťové biotopy2244
Haldy a výsypky0005
Reliktní bory na skalních podkladech9947
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek2305
Širokolisté vysokostébelné nivy6874029
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy349012
Přechodová rašeliniště0401
Lesní paseky1540016
Louky0406
Kamenolom2002
Acidofilní bory4404
Slatiniště0101
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lužní lesy111608
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1702
Lesní cesta0202
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Močály12507
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0201
Trnkové křoviny0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords