Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered 6x 1x 490x 87x 584x

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Czech nameplachetnatka zahradní
Threat levelNot endangered
Records584 nálezů, 161 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (584 used records)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání29139
Smyk481461079
Individuální sběr1191171
Žlutá miska1001
Zemní past149162146216
Neurčeno481190159
Nárazová past0101
Prosev1625325
Eklektor227523
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (584 used records)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové a roklinové lesy199513
Bylinné porosty břehů1938
Mokré louky214411
Horské smrčiny0604
Výsadby jehličnanů25372036
Lesní okraje112011
Suché doubravy3148244
Lužní lesy nížin1013824
Vlhké lesní lemy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Neurčeno6018865197
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Dubohabřiny1204
Suché louky8306
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny2515
Močály0303
Bučiny nižších poloh1224018
Stinné skály nižších poloh4003
Břehy tekoucích vod1118014
Skalní stepi na vápenci1102
Suché křoviny219013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2405
Výsadby listnáčů6808
Lesy2329534
Pastviny0302
Louky39139
Rašelinné bory0201
Kamenolomy45310
Přirozené lesy31219
Reliktní bory na skalách1052
Kamenité suti nižších poloh4609
Mezofilní louky1001
Haldy a výsypky0167
Mokřadní olšiny10273719
Xerotermní travinobylinná společenstva3304
Lesostepní doubravy79012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčiny0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Rašeliniště2103
Luční ostřicové mokřady0201
Lesní cesta31405
Acidofilní bory139012
Ruderály0202
Polní biotopy1202
alpínské trávníky1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords