Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered 491× 132× 630×

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Czech nameplachetnatka zahradní
Threat levelNot endangered
Records630 nálezů, 181 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (630 used records)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk571571088
Zemní past171180146247
Individuální sběr1296176
Prosev1725326
Sklepávání29139
Žlutá miska1001
Neurčeno481190159
Nárazová past0101
Eklektor227523
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (630 used records)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché lesní lemy0101
Dubohabřiny2407
Bylinné porosty břehů11039
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Lesy00010
Vlhké lesní lemy1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Suťové a roklinové lesy249516
Neurčeno7520865211
Louky0003
Mokré louky214411
Lužní lesy nížin1413829
Horské smrčiny0604
Horské bučiny3516
Výsadby jehličnanů25372036
Lesní okraje112011
Suché doubravy3148244
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Suché louky8306
Vlhké doubravy0101
Močály0303
Bučiny nižších poloh1831019
Stinné skály nižších poloh4003
Břehy tekoucích vod1118014
Skalní stepi na vápenci1102
Suché křoviny219013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2405
Výsadby listnáčů6808
Lesy2329534
Pastviny0302
Louky39139
Rašelinné bory0201
Kamenolomy45310
Přirozené lesy31219
Reliktní bory na skalách1052
Kamenité suti nižších poloh4609
Mezofilní louky1001
Haldy a výsypky0167
Mokřadní olšiny10273719
Xerotermní travinobylinná společenstva3304
Lesostepní doubravy79012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčiny0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Rašeliniště2103
Luční ostřicové mokřady0201
Lesní cesta31405
Acidofilní bory139012
Ruderály0202
Polní biotopy1202
alpínské trávníky1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords