Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Not endangered 1069× 199× 1271×

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Czech nameplachetnatka žlutonohá
Threat levelNot endangered
Records1271 nálezů, 177 kvadrátů
First record 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Last record 2021 , Petr Veselý
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1271 used records)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1289117310744
Prosev2980060
Individuální sběr5184077
Neurčeno14726776352
Smyk3117023
Eklektor8507
Sklepávání15908
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1271 used records)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)2002
Neurčeno20231578399
Lesy253110248
Mokré louky12409
Reliktní bory na skalách4322121
Vlhké lesní lemy1302
Bahnité břehy1102
Lesostepní doubravy150190071
Lesní okraje2331036
Výsadby listnáčů413509
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1202
Bučiny nižších poloh94108065
Suťové a roklinové lesy3758124
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1401
Lužní lesy nížin2334040
Výsadby jehličnanů3964055
Suché louky2912017
Stinné skály nižších poloh2220024
Suché doubravy2573432141
Paseky2002
Okraje silnic1001
Kamenité suti nižších poloh2520034
Břehy tekoucích vod7309
Úhory2203
Suché křoviny2415024
Louky4206
Písčiny0903
Močály2002
Přirozené lesy34100073
Mokřadní olšiny1506
Ruderály5307
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1411113
Porosty borůvek3205
Xerotermní travinobylinná společenstva812017
Haldy a výsypky0001
Kamenolomy3405
Bylinné porosty břehů7103
Mezofilní louky0101
Rašeliniště6206
Horské bučiny0302
Ovocné sady s luční vegetací2002
Polní biotopy4204
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
Skalní stepi na vápenci2808
Horské smrčiny6605
Lesní cesta1101
Acidofilní bory14443142
Dubohabřiny5905
Širokolisté horské nivy1102
Luční ostřicové mokřady1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Skalní a suťové biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody211001
Podmáčené smrčiny0101
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords