Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1070× 242× 1315×

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

České jménoplachetnatka žlutonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1315 nálezů, 182 kvadrátů
První nález 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1315 použitých nálezů)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5188081
Prosev44104073
Zemní past1311119410771
Neurčeno14726776352
Smyk3117023
Eklektor8507
Sklepávání15908
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1315 použitých nálezů)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy150192073
Neurčeno23736178438
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)2002
Lesy253110248
Mokré louky12409
Reliktní bory na skalách4322121
Vlhké lesní lemy1302
Bučiny nižších poloh95108066
Bahnité břehy1102
Lesní okraje2331036
Suché křoviny2515025
Výsadby listnáčů413509
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1202
Suťové a roklinové lesy3758124
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1401
Lužní lesy nížin2334040
Výsadby jehličnanů3964055
Suché louky2912017
Stinné skály nižších poloh2220024
Suché doubravy2573432141
Paseky2002
Bylinné porosty břehů7204
Okraje silnic1001
Kamenité suti nižších poloh2520034
Břehy tekoucích vod7309
Úhory2203
Louky4206
Písčiny0903
Močály2002
Přirozené lesy34100073
Mokřadní olšiny1506
Ruderály5307
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1411113
Porosty borůvek3205
Xerotermní travinobylinná společenstva812017
Haldy a výsypky0001
Kamenolomy3405
Mezofilní louky0101
Rašeliniště6206
Horské bučiny0302
Ovocné sady s luční vegetací2002
Polní biotopy4204
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
Skalní stepi na vápenci2808
Horské smrčiny6605
Lesní cesta1101
Acidofilní bory14443142
Dubohabřiny5905
Širokolisté horské nivy1102
Luční ostřicové mokřady1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Skalní a suťové biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody211001
Podmáčené smrčiny0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy