Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 233× 312× 549×

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy549 nálezů, 155 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (549 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8552426444
Individuální sběr1310020
Prosev6004
Neurčeno3326174
Smyk8305
Sklepávání2302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (549 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky1007
Neurčeno5631471310
Ruderály2504
Okraje silnic241907
Travnaté stepi2102
Mokřady2002
Lužní lesy nížin132010
Lesy0001
Mezofilní louky8207
Suché louky2515026
Dubohabřiny8204
Nízké xerofilní křoviny0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh41203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2303
Suché doubravy9803
Lesy215013
Rašelinné bory5004
Louky a pastviny11249
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Rašeliniště5105
Louky6406
Kamenolomy1102
Ovocné sady s luční vegetací308011
Porosty borůvek7006
Xerotermní travinobylinná společenstva3810017
Výsadby jehličnanů5105
Haldy a výsypky1008
Ostatní pole6114
Břehy tekoucích vod8105
Močály8305
Skalní stepi na vápenci10809
Suché křoviny1103
Stinné skály nižších poloh1001
Mokré louky212010
Pastviny155115
Lesní okraje3006
Slaniska391004
Bylinné porosty břehů1001
Lesostepní doubravy4003
Paseky1001
Lesní cesta2001
Výsadby listnáčů2201
Úhory2102
 SamciSamiceMláďataNálezy