Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 375× 181× 574×

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka měděná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy574 nálezů, 164 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (573 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk11417532149
Zemní past78896111
Individuální sběr8293898
Prosev2012211
Sklepávání1430123
Nárazová past1405
Neurčeno148711170
Žlutá miska5106
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (574 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny1403
Suché doubravy139215
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin413213
Písčité břehy0101
Mezofilní louky6707
Suché louky3141245
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Neurčeno2141755255
Vřesoviště nižších poloh4605
Kamenolomy2144034
Lesostepní doubravy2817724
Louky21618
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje2117222
Reliktní bory na skalách3856
Lesy0001
Rašeliniště0001
Ovocné sady s luční vegetací1202
Mokré louky3304
Suché lesní lemy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva1520017
Suché křoviny12518
Slaniska0101
Suťové a roklinové lesy2001
Lužní lesy nížin2403
Pastviny2405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Ovocné sady a vinohrady2301
Skalní stepi na vápenci1520014
Bučiny nižších poloh0101
Skalní a suťové biotopy0101
Mokřadní vrbiny1001
Lesy671111
Stinné skály nižších poloh9218
Písčiny5507
Paseky1102
Těžební jámy0301
Louky a pastviny11204
Úhory1001
Porosty borůvek4314
Kamenité suti nižších poloh4105
Ruderály3143
Vlhké lesní lemy7603
Obhospodařované pozemky3001
Přirozené lesy0101
Mokřadní olšiny1001
Haldy a výsypky1063
Lesní cesta4104
Acidofilní bory1001
Výsadby listnáčů7305
Výsadby jehličnanů1203
 SamciSamiceMláďataNálezy