Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 705× 87× 800×

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

České jménočelistnatka obojživelná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy800 nálezů, 181 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (799 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev6665238
Zemní past806874178400
Individuální sběr1411511888
Vysavač6202
Žlutá miska1001
Neurčeno28535073217
Smyk35651043
Sklepávání75010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (800 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky21727415117
Mokřady0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4050135
Neurčeno38840782261
Lužní lesy nížin19120510949
Ostřicové porosty stojatých vod2024216
Rašeliniště3945535
Močály79911957
Mezofilní louky1015116
Bylinné porosty břehů115125029
Vlhké lesní lemy3202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny11307
Luční ostřicové mokřady2707
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Vlhké doubravy0101
Ostatní pole81503318
Slaniska0111
Mokřadní olšiny8088635
Stinné skály nižších poloh1001
Louky2246223
Lesní okraje1002
Bahnité břehy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2115218
Rašelinné bory0101
Písčiny1102
Břehy tekoucích vod1818222
Haldy a výsypky0003
Suché křoviny0101
Kamenité suti nižších poloh1101
Ovocné sady s luční vegetací0202
Ruderály4407
Reliktní bory na skalách0011
Suché louky11204
Pastviny2002
Dubohabřiny0101
Bučiny nižších poloh1102
Lesostepní doubravy0101
Úhory2002
Štěrkové břehy řek0001
Lesní cesta1001
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Polní biotopy2102
Skalní stepi na vápenci1001
Suché doubravy1202
Výsadby listnáčů1202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Porosty borůvek0101
Paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy