Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 589× 189× 789×

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy789 nálezů, 163 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Alice Háková
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (789 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past846388109573
Prosev1817015
Individuální sběr2440259
Neurčeno28360102
Smyk2117019
Sklepávání4203
Eklektor1119218
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (789 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky175014
Neurčeno16411715224
Lesy9060180
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3403
Dubohabřiny2203
Výsadby listnáčů14607
Mezofilní louky0101
Suché louky61008
Kamenolomy10152216
Suché lesní lemy0101
Suché křoviny203011
Suché doubravy6654147
Bučiny nižších poloh199019
Obilná pole0001
Lužní lesy nížin6506
Bylinné porosty břehů2002
Suťové a roklinové lesy6406
Pastviny0001
Stinné skály nižších poloh4214030
Rašeliniště97012
Výsadby jehličnanů6744353
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
Kamenité suti nižších poloh5840045
Horské bučiny3002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů176216
Rašelinné bory154013
Lesní okraje2014225
Okraje silnic1001
Břehy tekoucích vod6205
Skalní stepi na vápenci2202
Porosty borůvek201307
Reliktní bory na skalách14605
Louky2002
Horské biotopy1001
Ruderály0101
Skalní a suťové biotopy1001
Přirozené lesy7509
Lesní cesta0101
Močály3002
Mokřadní olšiny8304
Mokré louky85407
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Horské smrčiny1004
Širokolisté horské nivy123011
Haldy a výsypky846710
Acidofilní bory8024033
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3002
Luční ostřicové mokřady11007
Lesostepní doubravy2424021
Úhory2001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Ovocné sady s luční vegetací1102
 SamciSamiceMláďataNálezy