Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered 11x 12x 367x 73x 463x

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

Czech nameběžník zelený
Threat levelNot endangered
Records463 nálezů, 185 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (463 used records)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk766686114
Fotografie0203
Individuální sběr18239372
Neurčeno303341122
Zemní past36296660
Nárazová past2002
Prosev2146
Sklepávání163321881
Eklektor0123
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (463 used records)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin34115
Lesy952129
Mezofilní louky2104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Suťové a roklinové lesy1103
Suché lesní lemy1001
Neurčeno415259154
Výsadby listnáčů1001
Zahrady0001
Parky0101
Suché doubravy0101
Bučiny nižších poloh0101
Suché louky0001
Dubohabřiny2202
Vlhké doubravy1001
Mokré louky1001
Porosty borůvek0001
Výsadby jehličnanů0101
Kultury jehličnanů0011
Acidofilní bukové bučiny1234
Kamenité sutě1223
Xerotermní travinobylinná společenstva5176
Močály39812
Xerotermy na jiných podkladech7215
Kamenolom0122
Lesní okraje861416
Vlhké louky591420
Reliktní bory na skalních podkladech194515
Porosty vysokých ostřic2064
Květnaté bučiny292811
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy795225
Bažinné olšiny2101815
Horské buko-jedlové lesy0302
Louky1071211
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Suťové a roklinové lesy019810
Kultury listnáčů91656
Lesy vyšších poloh a strmých svahů142410
Křovinatý plášť lesa0101
Louky a pastviny1201
Bylinné porosty na březích potoků a řek0314
Pastviny0112
Smrkové monokultury172419
Haldy a výsypky2204
Lužní lesy0272
Pískovna0011
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0021
Přirozené lesy61386
Podmáčené smrčiny0166
Kulturní lesy0032
Rašeliniště a slatiniště0011
Pískovcová skalní města00141
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1023
Přechodová rašeliniště0051
Lesní paseky0022
Acidofilní bory0022
Lesní cesta0011
Urbánní biotopy0001
Břehy tekoucích vod0112
Borové monokultury0032
Floristicky pestré křoviny0001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0041
Rákosiny, orobincové porosty0202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Horské smrčiny0201
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Interiéry budov0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords