Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 11× 12× 368× 94× 485×

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

České jménoběžník zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy485 nálezů, 191 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (485 použitých nálezů)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk777092124
Sklepávání173522790
Individuální sběr182310173
Fotografie0203
Neurčeno303341122
Zemní past37296661
Nárazová past3013
Prosev2146
Eklektor0123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (485 použitých nálezů)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0101
Suché lesní lemy3114
Horské smrčiny0324
Dubohabřiny2283
Neurčeno415361156
Lužní lesy nížin36249
Lesy952129
Podmáčené smrčiny0188
Suťové a roklinové lesy129914
Bylinné porosty břehů0568
Mokré louky691522
Reliktní bory na skalách194616
Rašeliniště1074
Mezofilní louky2104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Výsadby listnáčů101657
Zahrady0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Suché doubravy7105226
Bučiny nižších poloh3151117
Suché louky7216
Vlhké doubravy1001
Porosty borůvek1024
Výsadby jehličnanů183125
Kamenité suti nižších poloh1223
Xerotermní travinobylinná společenstva5176
Močály39812
Kamenolomy0122
Lesní okraje861416
Ostřicové porosty stojatých vod2064
Mokřadní olšiny2101815
Horské bučiny0302
Louky1071211
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů142410
Suché křoviny0102
Louky a pastviny1201
Pastviny0112
Haldy a výsypky2204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0011
Přirozené lesy61386
Stinné skály nižších poloh00141
Lesostepní doubravy1001
Paseky0022
Acidofilní bory0022
Lesní cesta0011
Ruderály0001
Břehy tekoucích vod0112
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
alpínské trávníky0101
Skalní stepi na vápenci1001
Interiéry budov0011
 SamciSamiceMláďataNálezy