Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 963× 227× 1201×

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

České jménozápředka zvonečková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1201 nálezů, 188 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Literatura

 © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1200 použitých nálezů)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past107673792829
Smyk1515021
Individuální sběr3045155
Prosev2313123
Neurčeno21011513215
Žlutá miska1001
Sklepávání2003
Eklektor12255153
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1201 použitých nálezů)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady5107
Louky0105
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2507
Dubohabřiny101229
Suťové a roklinové lesy4208
Neurčeno24317553315
Kamenolomy21107
Lužní lesy nížin138571565
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Bylinné porosty břehů15307
Rašeliniště6740454
Horské bučiny2303
Mezofilní louky2406
Lesy0007
Paseky125014
Lesní okraje47016
Bučiny nižších poloh4105
Ovocné sady s luční vegetací1710011
Výsadby jehličnanů14511327123
Mokré louky1912022
Luční ostřicové mokřady41119
Vřesoviště nižších poloh0101
Výsadby listnáčů15591316
Vlhké doubravy0202
Suché louky57012
Pastviny2304
Suché doubravy5343844
Suché lesní lemy0101
Vlhké lesní lemy0101
Suché křoviny195015
Lesy18316740178
Rašelinné bory1447531
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Mokřadní olšiny3612032
Louky8105
Mokřadní vrbiny0101
Porosty borůvek6305
Písčiny7004
Močály4204
Reliktní bory na skalách4405
Haldy a výsypky5007
Xerotermní travinobylinná společenstva16208
Stinné skály nižších poloh103011
Kamenité suti nižších poloh4206
Přirozené lesy208018
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Podmáčené smrčiny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8509
Slaniska1001
Horské smrčiny28507
Acidofilní bory3416020
Ruderály12306
Břehy tekoucích vod11005
Lesostepní doubravy1519022
Ostatní pole0001
Polní biotopy3002
Stojaté a pomalu tekoucí vody21202
Úhory5705
 SamciSamiceMláďataNálezy