Records by time  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Not endangered 656× 293× 961×

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)

Czech nameskálovka šedá
Threat levelNot endangered
Records961 nálezů, 180 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2022 , Tomáš Krejčí
Distribution areaHolarctic (Af.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude0-1550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (961 used records)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past166270475723
Individuální sběr4953158
Smyk1010010
Prosev185010
Neurčeno1321570155
Eklektor1012
Sklepávání6103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (961 used records)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno6573907388
Interiéry budov1001
Haldy a výsypky33013
Suché louky118107064
Lesní okraje1310017
Louky a pastviny13608
alpínské trávníky23138823
Mezofilní louky4504
Kamenolomy9405
Nízké xerofilní křoviny5301
Paseky6826230
Vřesoviště nižších poloh4503
Ruderály4204
Suché lesní lemy0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5608
Dubohabřiny197116
Suché křoviny11108
Luční ostřicové mokřady5202
Písčiny2404
Lesy4719228
Rašeliniště6018040
Xerotermní travinobylinná společenstva5838126
Rašelinné bory6407
Stinné skály nižších poloh3013014
Porosty borůvek4313013
Okraje silnic1101
Úhory7504
Skalní stepi na vápenci71504181
Horské biotopy1022819
Reliktní bory na skalách6707
Horské smrčiny3203
Výsadby jehličnanů3812428
Kamenité suti nižších poloh6205
Skály a sutě v horách3001
Přirozené lesy11307
Louky12906
Ovocné sady s luční vegetací2103
Mokré louky11208
Suché doubravy2027021
Pastviny7407
Mokřadní olšiny7203
Slaniska8103
Lesostepní doubravy7724012
Širokolisté horské nivy5215016
Acidofilní bory7204
Bučiny nižších poloh5206
Horské bučiny0101
Štěrkové břehy řek0001
Močály1001
Ostatní pole0001
Břehy tekoucích vod0101
Výsadby listnáčů4101
Horská vřesoviště0101
Lužní lesy nížin1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords