Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 11× 13× 299× 109× 432×

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka bičovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy432 nálezů, 173 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (432 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk237613126
Individuální sběr1656555
Zemní past35481781
Prosev4518
Sklepávání311113
Neurčeno47420137
Žlutá miska8008
Eklektor0304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (432 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky47112
Interiéry budov1001
Neurčeno68653169
Vřesoviště nižších poloh2102
Vnější stěny budov0011
Luční ostřicové mokřady1706
Kamenolomy0202
Rašeliniště1147736
Lesní okraje1608
Mezofilní louky0605
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Paseky4407
Xerotermní travinobylinná společenstva1213
Ruderály0503
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Reliktní bory na skalách4516
Lužní lesy nížin0202
Dubohabřiny0201
Kukuřičná pole2102
Porosty borůvek3004
Suťové a roklinové lesy1001
Mokré louky510530
Louky315444
Mokřadní vrbiny1202
Horské biotopy2203
Močály1527
Skalní stepi na vápenci0326
Horské smrčiny1102
Louky a pastviny0302
Ovocné sady s luční vegetací49013
Úhory1517
Pastviny0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčiny2003
Lesy1203
Výsadby jehličnanů0708
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Lesostepní doubravy1101
Ostatní pole2204
Podmáčené smrčiny0101
Polní biotopy0101
Mokřadní olšiny0101
Pozemní komunikace0101
Haldy a výsypky1085
Suché křoviny0011
alpínské trávníky5105
Stinné skály nižších poloh1001
Břehy tekoucích vod0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy