Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered 12× 1078× 140× 1234×

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka lesní
Threat levelNot endangered
Records1234 nálezů, 199 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1234 used records)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1435036
Individuální sběr8049056
Zemní past36031575324798
Neurčeno15309760303
Eklektor86013
Smyk372104518
Sklepávání4918010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1234 used records)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché lesní lemy0101
Rašeliniště155016
Neurčeno1756112423377
Lesy3538045
Suťové a roklinové lesy3018013
Skály a sutě v horách0101
Mokré louky16643040
Mokřadní olšiny6514030
Ostřicové porosty stojatých vod3505
Lesostepní doubravy9732034
Lužní lesy nížin984652081
Suché křoviny9157022
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6705
Vlhké doubravy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Výsadby listnáčů16843011
Dubohabřiny8651011
Lesní okraje3827032
Suché louky7241036
Kamenité suti nižších poloh2310024
Horské smrčiny1810012
Rašelinné bory4103
Xerotermní travinobylinná společenstva4814021
Louky8614018
Suché doubravy9024045
Reliktní bory na skalách1505
Porosty borůvek59012
Horské biotopy0101
Kamenolomy0202
Paseky7814018
Písčiny0302
Úhory1258308
Výsadby jehličnanů8152040
Haldy a výsypky320234614
Přirozené lesy14342041
Stinné skály nižších poloh7618018
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3609
Bylinné porosty břehů9412010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7916013
Ruderály11115013
Břehy tekoucích vod405012
Podmáčené smrčiny4003
Jeskyně3102
Močály188010
Slaniska0302
Pastviny811909
Širokolisté horské nivy128010
Horské bučiny652108
Ovocné sady s luční vegetací14923010
Acidofilní bory6518017
Mezofilní louky28508
Stojaté a pomalu tekoucí vody7303
Bučiny nižších poloh326016
Luční ostřicové mokřady731205
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4001
Lesní cesta0201
Horská vřesoviště2101
Štěrkové břehy řek0101
Skalní stepi na vápenci3917016
alpínské trávníky1102
Ostatní pole0202
Louky a pastviny16104
 MalesFemalesJuvenilesRecords