Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12× 1079× 176× 1271×

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1271 nálezů, 209 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1271 použitých nálezů)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání4919011
Prosev1837040
Individuální sběr8049056
Zemní past36971634324829
Vysavač4601
Neurčeno15309760303
Eklektor86013
Smyk372104518
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1271 použitých nálezů)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1811013
Suché lesní lemy0101
Rašeliniště155016
Neurčeno1855118923404
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2002
Lesy3538045
Suťové a roklinové lesy3018013
Skály a sutě v horách0101
Lesy0002
Horské bučiny662109
Mokré louky16643040
Mokřady0003
Louky0001
Mokřadní olšiny6514030
Ostřicové porosty stojatých vod3505
Lesostepní doubravy9732034
Lužní lesy nížin984652081
Suché křoviny9157022
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6705
Vlhké doubravy1001
Výsadby listnáčů16843011
Dubohabřiny8651011
Lesní okraje3827032
Suché louky7241036
Kamenité suti nižších poloh2310024
Bylinné porosty břehů9514011
Rašelinné bory4103
Xerotermní travinobylinná společenstva4814021
Louky8614018
Suché doubravy9024045
Reliktní bory na skalách1505
Porosty borůvek59012
Horské biotopy0101
Kamenolomy0202
Paseky7814018
Písčiny0302
Úhory1258308
Výsadby jehličnanů8152040
Haldy a výsypky320234614
Přirozené lesy14342041
Stinné skály nižších poloh7618018
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3609
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7916013
Ruderály11115013
Břehy tekoucích vod405012
Podmáčené smrčiny4003
Jeskyně3102
Močály188010
Slaniska0302
Pastviny811909
Širokolisté horské nivy128010
Ovocné sady s luční vegetací14923010
Acidofilní bory6518017
Mezofilní louky28508
Stojaté a pomalu tekoucí vody7303
Bučiny nižších poloh326016
Luční ostřicové mokřady731205
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4001
Lesní cesta0201
Horská vřesoviště2101
Štěrkové břehy řek0101
Skalní stepi na vápenci3917016
alpínské trávníky1102
Ostatní pole0202
Louky a pastviny16104
 SamciSamiceMláďataNálezy