Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 12x 1078x 125x 1219x

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1219 nálezů, 190 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (916 použitých nálezů)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1332032
Individuální sběr8047054
Zemní past35821546324789
Eklektor86013
Smyk372104518
Sklepávání4918010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (845 použitých nálezů)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy3538045
Vlhké louky16643040
Mokřadní olšiny1101
Porosty vysokých ostřic3505
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Lužní lesy378333037
vlhké doubravy1001
Parky1001
lužní lesy nížin0202
Suťové lesy10001
výsadby listnáčů1001
Lesní okraje3827032
Pískovna6304
Xerotermy na jiných podkladech7241036
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy603305033
Kamenité sutě2310024
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Rašelinné březiny a bory4103
Xerotermní travinobylinná společenstva4814021
Louky8614018
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy9024045
Bažinné olšiny6413029
Reliktní bory na skalních podkladech1505
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou59012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha825009
Horské biotopy0101
Kamenolom0202
Horské smrčiny8507
Rašeliniště a slatiniště6307
Lesní paseky7814018
Písečné přesypy0302
Luční úhory18405
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy9731033
Smrkové monokultury4940026
Haldy a výsypky320234614
Přirozené lesy14342041
Skály nižších a středních výšek1102
Borové monokultury7605
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3609
Bylinné porosty na březích potoků a řek9412010
Rákosiny, orobincové porosty7916013
Pískovcová skalní města7517016
Urbánní biotopy1103
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0608
Přechodová rašeliniště3103
Vrchoviště6005
Břehy tekoucích vod405012
Kulturní lesy0202
Podmáčené smrčiny4003
Suťové a roklinové lesy10608
Propast3001
Močály188010
Slaniska0302
Polní meze811909
Širokolisté vysokostébelné nivy128010
Horské buko-jedlové lesy652108
Kultury listnáčů16743010
Jeskyně0101
Ovocné sady14923010
Acidofilní bory6518017
Ruderály11014010
Mezofilní louky28508
Stojaté a pomalu tekoucí vody7303
Floristicky pestré křoviny19503
Polní úhory1077903
Květnaté bučiny224010
Acidofilní bukové bučiny10206
Slatiniště731205
Kultury jehličnanů25407
Křoviny a skupiny stromů mimo les2910013
Trnkové křoviny231204
Křovinatý plášť lesa202801
Přirozené smrčiny (bory a březiny)10404
Kácené vrbové křoviny4001
Lesní cesta0201
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu2101
Štěrkové lavice0101
Skalní stepi na vápencových podkladech3917016
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Pole0202
Louky a pastviny16104
 SamciSamiceMláďataNálezy