Records by time  
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Not endangered 13× 954× 183× 1154×

Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838)

Czech namešestiočka obecná
Threat levelNot endangered
Records1154 nálezů, 180 kvadrátů
First record 1838, C. L. Koch, Koch 1838
Last record 2022 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1350

Bibliography

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1154 used records)
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr57291450
Prosev31595056
Zemní past1410755139873
Neurčeno96749148
Smyk4024020
Eklektor1113
Sklepávání3014
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1154 used records)
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště9441248
Močály4104
Suťové a roklinové lesy111491661
Skály a sutě v horách0533
Reliktní bory na skalách61810
Vlhké lesní lemy0011
Lesy162591277
Neurčeno24316563275
Horské smrčiny7209
Dubohabřiny35414
Horské bučiny27111826
Výsadby listnáčů4404
Bučiny nižších poloh2531302109
Vlhké doubravy1001
Jeskyně8504
Suché doubravy51371948
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Stinné skály nižších poloh1671101759
Kamenolomy2626113
Kamenité suti nižších poloh7759866
Výsadby jehličnanů107621292
Rašelinné bory7208
Luční ostřicové mokřady8816
Přirozené lesy3918537
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5129446
Břehy tekoucích vod4418030
Interiéry budov2101
Porosty borůvek5106
Ruderály0201
Lužní lesy nížin10314
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje2617
Skalní a suťové biotopy23201310
Lesostepní doubravy912011
Skalní stepi na vápenci1054
Xerotermní travinobylinná společenstva5106
Suché louky3518
Mokré louky1102
Mokřadní olšiny3305
Podmáčené smrčiny51309
Acidofilní bory1718015
Širokolisté horské nivy2505
Suché křoviny1001
Paseky133013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Polní biotopy1001
Horská vřesoviště1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords