Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 18× 508× 81× 617×

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy617 nálezů, 202 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (617 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk17214444183
Individuální sběr63721094
Sklepávání22291543
Zemní past1086738102
Neurčeno625821138
Nárazová past0202
Fotografie0001
Žlutá miska3003
Prosev1215218
Eklektor15281133
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (617 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi0011
Mokré louky3508
Vřesoviště nižších poloh0111
Lesní okraje3131332
Neurčeno858849194
Písčiny6106
Suťové a roklinové lesy6105
Rašeliniště2121829
Horské smrčiny3125
Podmáčené smrčiny5264
Lesy1223836
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Bylinné porosty břehů2022
Reliktní bory na skalách14151018
Výsadby jehličnanů24231233
Paseky1312117
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky2102
Vlhké lesní lemy4525
Zahrady1001
Lužní lesy nížin101109
Stinné skály nižších poloh7108
Bučiny nižších poloh4636
Suché louky7409
Suché křoviny98012
Kamenité suti nižších poloh127011
Lesostepní doubravy149213
Xerotermní travinobylinná společenstva1315221
Kamenolomy89112
Mokřadní vrbiny4212
Břehy tekoucích vod1303
Pastviny4204
Porosty borůvek3215
Rašelinné bory1215
Louky1510418
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6604
Suché doubravy81069
Horské bučiny2274
Ovocné sady s luční vegetací1102
Skalní stepi na vápenci3503
Úhory3304
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Luční ostřicové mokřady2426
Močály39311
Louky a pastviny1001
Obhospodařované pozemky4102
Ruderály1101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1703
Přirozené lesy8223
Výsadby listnáčů432304
Lesní cesta91017
Acidofilní bory82010
Dubohabřiny5101
alpínské trávníky3501
 SamciSamiceMláďataNálezy