Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered 1225× 164× 1392×

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

Czech namepavučenka hrabanková
Threat levelNot endangered
Records1392 nálezů, 230 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1392 used records)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1821025
Zemní past1242607130889
Individuální sběr5883095
Prosev62117188
Neurčeno1631514211
Sklepávání2204
Eklektor14016080
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1392 used records)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky5508
Lesy0004
Neurčeno305204134316
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Mokřady1004
Ostřicové porosty stojatých vod111009
Lesy201520127
Suťové a roklinové lesy1521025
Skály a sutě v horách1513
Mokré louky3621031
Horské bučiny2146025
Mezofilní louky11208
Bylinné porosty břehů1605
Výsadby jehličnanů2991210182
Louky0002
Ovocné sady s luční vegetací3406
Výsadby listnáčů118010
Jasanoolšové lemy vodotečí4001
Lužní lesy nížin128011
Horské smrčiny5726033
Bučiny nižších poloh6442054
Rašeliniště3143047
Lesní okraje1124020
Stinné skály nižších poloh21769067
Okraje silnic1101
Kamenité suti nižších poloh158012
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0302
Břehy tekoucích vod1013011
Podmáčené smrčiny1116010
Reliktní bory na skalách174012
Porosty borůvek6407
Dubohabřiny19706
Mokřadní olšiny2012027
Pastviny96010
Lesostepní doubravy4408
Skalní a suťové biotopy4204
Přirozené lesy2323039
Suché křoviny8207
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4438050
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7307
Haldy a výsypky01012
Suché doubravy2320033
Luční ostřicové mokřady151109
Louky133012
Bahnité břehy5001
Močály51109
Širokolisté horské nivy129013
Jeskyně6303
Rašelinné bory4005
Ruderály7109
Kamenolomy1001
Acidofilní bory4150036
Paseky2310014
Lesní cesta3003
Xerotermní travinobylinná společenstva122013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Polní biotopy3102
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Úhory1102
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords