Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered 1x 2x 1225x 107x 1335x

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

Czech namepavučenka hrabanková
Threat levelNot endangered
Records1335 nálezů, 212 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1124 used records)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1211589130851
Prosev54104073
Individuální sběr5579092
Smyk1721024
Sklepávání2204
Eklektor14016080
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1046 used records)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny0101
skály a sutě v horách1001
horské smrčiny1001
suťové a roklinové lesy0101
bučiny nižších poloh1001
Vrchoviště717015
Kultury listnáčů11708
Porosty vysokých ostřic8707
Lesy200510125
Lesní okraje1124020
Horské buko-jedlové lesy1946024
Skály nižších a středních výšek1303
Cesty, silnice1101
Přechodová rašeliniště3205
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny2401
Kamenité sutě158012
Květnaté bučiny2218026
Acidofilní bukové bučiny4124027
Kultury jehličnanů1316015
Pískovna0302
Břehy tekoucích vod1013011
Podmáčené smrčiny1116010
Rašeliniště a slatiniště2124027
Reliktní bory na skalních podkladech174012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6407
Skupiny stromů, remízky < 1 ha19706
Pískovcová skalní města21666064
Bažinné olšiny2012027
Lužní lesy12609
Přirozené smrčiny (bory a březiny)8508
Vlhké louky3521030
Smrkové monokultury240930134
Pastviny0503
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4408
Skalní a suťové biotopy4204
Přirozené lesy2323039
Křoviny a skupiny stromů mimo les4205
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4438050
Rákosiny, orobincové porosty7307
Haldy a výsypky01012
Borové monokultury144011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2320033
Suťové a roklinové lesy1418021
Bylinné porosty na březích potoků a řek1504
Kulturní lesy327021
Horské smrčiny4617023
Slatiniště151109
Xerotermy na jiných podkladech4507
Polní meze9107
Louky133012
Vegetace obnažených den5001
Močály51109
Širokolisté vysokostébelné nivy129013
Jeskyně6303
Rašelinné březiny a bory4005
Urbánní biotopy3004
Kamenolom1001
Ovocné sady1405
Acidofilní bory4150036
Lesní paseky2310014
Mezofilní louky01207
Lesní cesta3003
Ruderály4105
Křovinatý plášť lesa4001
Xerotermní travinobylinná společenstva122013
Kácené vrbové křoviny1001
Floristicky pestré křoviny0001
Polní biotopy3102
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Luční úhory1102
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020