Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 598× 166× 777×

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

České jménopavučenka zoubkatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy777 nálezů, 196 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (777 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past198737371427
Individuální sběr12593099
Prosev134013
Smyk4254078
Sklepávání3124038
Vysavač9601
Žlutá miska5004
Neurčeno79550113
Eklektor3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (777 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4851394261
Interiéry budov5204
Suché louky1821029
Zahrady0101
Rašeliniště7431033
Bylinné porosty břehů8206
Lesy2607
Vlhké lesní lemy2302
Ostřicové porosty stojatých vod7207
Štěrkové břehy řek1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lužní lesy nížin554018
Slaniska0101
Kukuřičná pole6001
Suché doubravy1310011
Písčiny3304
Vnější stěny budov1001
Louky a pastviny2002
Paseky6808
Lesní okraje34010
Luční ostřicové mokřady0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2204
Xerotermní travinobylinná společenstva3807
Porosty borůvek5304
Louky1111013
Horské biotopy7604
Mokré louky18224049
Suché křoviny1805
Horské smrčiny3307
Suťové a roklinové lesy1405
Ovocné sady s luční vegetací10727042
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2205
Pastviny41007
Přirozené lesy10308
Haldy a výsypky216710
Výsadby jehličnanů4203
Ostatní pole739132049
Břehy tekoucích vod1017015
Kamenolomy4004
Mokřadní olšiny4204
Kamenité suti nižších poloh2203
Okraje silnic1001
Výsadby listnáčů3103
Ruderály506018
Polní biotopy1252106
Lesostepní doubravy1102
Močály1102
Skalní stepi na vápenci143011
Stinné skály nižších poloh2101
alpínské trávníky2813018
Lesní cesta1203
Bučiny nižších poloh7307
Podmáčené smrčiny1203
Reliktní bory na skalách1001
Těžební jámy1102
Dubohabřiny6005
Mezofilní louky19047022
Úhory25504
Stojaté a pomalu tekoucí vody3203
Širokolisté horské nivy1203
Horské bučiny0101
Acidofilní bory0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
 SamciSamiceMláďataNálezy