Nálezy podle období  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 10× 757× 236× 1008×

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

České jménopapříčnatka podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1008 nálezů, 202 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - eM (Kz.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park. © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1007 použitých nálezů)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr28661776
Podzemní trubkové pasti1001
Zemní past1314549656733
Prosev137213
Neurčeno64370131
Smyk7409
Eklektor411111737
Sklepávání311007
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1008 použitých nálezů)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy271210
Suché louky3917434
Lesy0002
Dubohabřiny11918
Jeskyně8528
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)11506
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1233
Mokřady0003
Neurčeno499292578307
Horské smrčiny4006
Lesy1796727115
Suťové a roklinové lesy5922126
Bučiny nižších poloh3310528
Ovocné sady s luční vegetací8406
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6104
Suché doubravy8721229
Suché křoviny9208
Lužní lesy nížin3124922
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1402
Vlhké doubravy0101
Výsadby listnáčů461809
Kamenolomy10816
Horské bučiny4324
Suché lesní lemy2001
Lesní okraje205014
Stinné skály nižších poloh7309
Bylinné porosty břehů4103
Okraje silnic0011
Kamenité suti nižších poloh3319032
Lesy vyšších poloh a strmých svahů68214
Výsadby jehličnanů741543896
Ostřicové porosty stojatých vod0302
Mokřadní olšiny208418
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Porosty borůvek19519
Louky5104
Skalní a suťové biotopy0213
Haldy a výsypky0003
Přirozené lesy5315237
Xerotermní travinobylinná společenstva164112
Břehy tekoucích vod156015
Rašeliniště4812112
Reliktní bory na skalách4205
Stojaté a pomalu tekoucí vody3003
Rašelinné bory0026
Pastviny7104
Mokré louky5105
Ruderály16207
Acidofilní bory194111
Mezofilní louky8204
Paseky7309
Močály1012
Ostatní pole10302
Vlhké lesní lemy0101
Polní biotopy0101
Interiéry budov0202
Skalní stepi na vápenci18109
Úhory3002
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy