Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered 5x 7x 819x 103x 934x

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Czech namečelistnatka Listerova
Threat levelNot endangered
Records934 nálezů, 193 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-800

Bibliography

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (934 used records)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr60116177
Zemní past7011003138501
Prosev3851042
Pozorování1001
Smyk75100964
Žlutá miska0101
Fotografie0101
Neurčeno20362216230
Sklepávání1111014
Eklektor0303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (934 used records)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké louky67105049
Lužní lesy nížin191605
Lesy47601043
Zahrady1001
Mezofilní louky0202
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1101
Mokřadní olšiny1101
Luční ostřicové mokřady1001
Močály1617220
Lužní lesy821571045
Rašeliniště0001
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0301
Neurčeno26872241293
Dubohabřiny0102
Vlhké doubravy1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0502
Kukuřičná pole2001
Mokré louky0002
Výsadby listnáčů1101
Porosty vysokých ostřic2503
Pískovcová skalní města0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy811981532
Slatiniště1023213
Skalní stepi na vápencových podkladech1404
Přechodová rašeliniště3408
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny1101
Vrchoviště210616
Kamenolom1203
Kulturní lesy1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek2018014
Floristicky pestré křoviny0102
Rašelinné březiny a bory128017
Louky1740022
Xerotermní travinobylinná společenstva3730028
Květnaté bučiny1303
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1102
Bažinné olšiny156172869
Rašeliniště a slatiniště2624121
Reliktní bory na skalních podkladech3214
Bylinný lem lesa1012
Pastviny0101
Břehy tekoucích vod174016
Xerotermy na jiných podkladech3303
Lesní paseky812012
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy921014
Lesní okraje53012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2102
Štěrkové lavice0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5808
Smrkové monokultury1404
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1725012
Přirozené lesy1314010
Haldy a výsypky01579
Borové monokultury3516
Louky a pastviny2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody6805
Podmáčené smrčiny0746
Rákosiny, orobincové porosty2304
Skály nižších a středních výšek1001
Luční úhory1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Slaniska0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1002
Horské buko-jedlové lesy0101
Kultury listnáčů398304
Lesní cesta2304
Křoviny a skupiny stromů mimo les3518520
Acidofilní bory3306
Ovocné sady3104
Kultury jehličnanů202005
Polní meze1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4407
Kamenité sutě1001
Trnkové křoviny1101
Křovinatý plášť lesa0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0201
Písečné přesypy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords