Records by time  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered 819× 115× 946×

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Czech namečelistnatka Listerova
Threat levelNot endangered
Records946 nálezů, 198 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Kryštof Rückl, Karolína Čejková
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude0-1300

Bibliography

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (946 used records)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk77105969
Zemní past7081008138506
Individuální sběr60116177
Prosev3952044
Pozorování1001
Žlutá miska0101
Fotografie0101
Neurčeno20362216230
Sklepávání1111014
Eklektor0303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (946 used records)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké lesní lemy2114
Vřesoviště nižších poloh0101
Kamenolomy2204
Neurčeno27572841299
Mokré louky67105051
Lužní lesy nížin1913922596
Suťové a roklinové lesy1201
Lesy47601043
Zahrady1001
Mezofilní louky0202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3405
Mokřadní olšiny157173870
Luční ostřicové mokřady1123214
Močály1617220
Rašeliniště3138746
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0301
Bučiny nižších poloh1505
Dubohabřiny2204
Vlhké doubravy1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0502
Kukuřičná pole2001
Výsadby listnáčů408405
Ostřicové porosty stojatých vod2503
Stinné skály nižších poloh1102
Skalní stepi na vápenci1404
Horské smrčiny2103
Výsadby jehličnanů2530117
Bylinné porosty břehů2018014
Suché křoviny3621524
Rašelinné bory128017
Louky1740022
Xerotermní travinobylinná společenstva3730028
Bahnité břehy1102
Reliktní bory na skalách3214
Pastviny1102
Břehy tekoucích vod174016
Suché louky3303
Paseky812012
Lesní okraje53012
Štěrkové břehy řek0101
Porosty borůvek5808
Suché doubravy1725012
Přirozené lesy1314010
Haldy a výsypky01579
Louky a pastviny2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody6805
Podmáčené smrčiny0746
Úhory1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Slaniska0101
Horské bučiny0101
Lesní cesta2304
Acidofilní bory3306
Ovocné sady s luční vegetací3104
Lesostepní doubravy4407
Kamenité suti nižších poloh1001
alpínské trávníky0201
Písčiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords