Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 821× 149× 982×

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka Listerova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy982 nálezů, 221 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (982 použitých nálezů)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7411017138539
Individuální sběr60117178
Smyk78105970
Prosev3952044
Pozorování1001
Žlutá miska1202
Fotografie0101
Neurčeno20362216230
Sklepávání1111014
Eklektor0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (982 použitých nálezů)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady5107
Lesy01010
Vlhké lesní lemy3115
Mezofilní louky4304
Louky1005
Vřesoviště nižších poloh0101
Kamenolomy2204
Neurčeno27572841299
Mokré louky68105052
Lužní lesy nížin20139225100
Horské smrčiny3104
Paseky912013
Suťové a roklinové lesy1201
Horské bučiny5102
Lesy47601043
Zahrady1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4803
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3405
Mokřadní olšiny157173870
Luční ostřicové mokřady1123214
Močály1617220
Rašeliniště3138746
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0301
Bučiny nižších poloh2606
Dubohabřiny2204
Vlhké doubravy1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0502
Kukuřičná pole2001
Výsadby listnáčů408405
Suché louky4404
Ostřicové porosty stojatých vod2503
Stinné skály nižších poloh1102
Skalní stepi na vápenci1404
Výsadby jehličnanů2530117
Bylinné porosty břehů2018014
Suché křoviny3621524
Rašelinné bory128017
Louky1740022
Xerotermní travinobylinná společenstva3730028
Bahnité břehy1102
Reliktní bory na skalách3214
Pastviny1102
Břehy tekoucích vod174016
Lesní okraje53012
Štěrkové břehy řek0101
Porosty borůvek5808
Suché doubravy1725012
Přirozené lesy1314010
Haldy a výsypky01579
Louky a pastviny2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody6805
Podmáčené smrčiny0746
Úhory1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Slaniska0101
Lesní cesta2304
Acidofilní bory3306
Ovocné sady s luční vegetací3104
Lesostepní doubravy4407
Kamenité suti nižších poloh1001
alpínské trávníky0201
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy