Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Not endangered 933× 170× 1111×

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka listová
Threat levelNot endangered
Records1111 nálezů, 220 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2023 , Alice Háková
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1111 used records)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past724621145550
Prosev2424354168
Individuální sběr141243991
Smyk2654129
Neurčeno23031014255
Sklepávání3405
Eklektor103013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1111 used records)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Dubohabřiny2204
Lesostepní doubravy7967039
Neurčeno300445111348
Lesy0005
Mokřady0003
Louky0002
Lužní lesy nížin4345035
Horské smrčiny2414
Suťové a roklinové lesy2032330
Lesy55501463
Skály a sutě v horách31814
Bylinné porosty břehů22207
Rašeliniště4406
Mokré louky8509
Výsadby jehličnanů1061271250
Suché lesní lemy1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Výsadby listnáčů96121024
Jasanoolšové lemy vodotečí0101
Bučiny nižších poloh1261441087
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy15819413102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7805
Horské bučiny5756226
Lesní okraje3053029
Kamenité suti nižších poloh144013
Okraje silnic3502
Močály2415
Podmáčené smrčiny0202
Suché křoviny69013
Mokřadní olšiny1414016
Stinné skály nižších poloh1955026
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod162012
Porosty borůvek3002
Přirozené lesy4433038
Reliktní bory na skalách61008
Xerotermní travinobylinná společenstva19707
Pastviny0101
Louky2202
Haldy a výsypky0006
Mezofilní louky3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody12202
Ruderály8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1814019
Suché louky1704
Skalní a suťové biotopy2102
Paseky132105
Acidofilní bory5960518
Lesní cesta1001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Polní biotopy8002
Skalní stepi na vápenci0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords