Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Not endangered 1x 7x 933x 110x 1051x

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka listová
Threat levelNot endangered
Records1051 nálezů, 202 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (796 used records)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2173492138
Zemní past708605145523
Individuální sběr140242989
Smyk2654028
Sklepávání3405
Eklektor103013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (723 used records)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy55501463
Suťové a roklinové lesy1725324
Rákosiny eutrofních stojatých vod1001
Kultury listnáčů96119022
Lužní lesy2723024
výsadby listnáčů0201
skály a sutě v horách0101
vlhké doubravy0101
bučiny nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15819413102
Pískovna7805
Kulturní lesy125010
Horské buko-jedlové lesy5756226
Lesní okraje3053029
Květnaté bučiny5782948
Kamenité sutě144013
Acidofilní bukové bučiny6861137
Cesty, silnice3502
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy121606
Močály2415
Podmáčené smrčiny0202
Křovinatý plášť lesa1101
Bažinné olšiny1414016
Pískovcová skalní města1749022
Písečné přesypy0101
Břehy tekoucích vod162012
Vlhké louky6306
Křoviny a skupiny stromů mimo les2506
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0302
Bylinné porosty na březích potoků a řek0403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3002
Skály nižších a středních výšek2604
Přirozené lesy4433038
Reliktní bory na skalních podkladech61008
Xerotermní travinobylinná společenstva19707
Pastviny0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7867038
Louky2202
Haldy a výsypky0006
Mezofilní louky3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody12202
Borové monokultury5592016
Urbánní biotopy8705
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1814019
Rákosiny, orobincové porosty0303
Smrkové monokultury28291217
Floristicky pestré křoviny2305
Xerotermy na jiných podkladech1704
Skalní a suťové biotopy2102
Lesní paseky132105
Horské smrčiny1002
Acidofilní bory5960518
Kácené vrbové křoviny1001
Ruderály0202
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2103
Kultury jehličnanů10106
Trnkové křoviny1001
Lesní cesta1001
Ovocné sady0101
Polní biotopy8002
Rašeliniště a slatiniště3204
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords