Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 657× 138× 810×

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

České jménometa podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy810 nálezů, 217 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Kz.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (808 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1332198107
Smyk585777287258
Prosev3364527
Sklepávání537312259
Zemní past261165453123
Neurčeno1392481230
Nárazová past1001
Žlutá miska2301
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (810 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Okraje silnic1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky81102
Paseky51277
Vlhké lesní lemy9406
Výsadby jehličnanů10181821
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2203
Horské smrčiny410118
Kamenolomy39731910
Neurčeno275461328302
Mokré louky5348224
Písčiny1001
Lesy2142324
Lesní okraje1915020
Suťové a roklinové lesy8812319
Bylinné porosty břehů816115
Rašeliniště12182624
Podmáčené smrčiny1417206
Suché louky4646020
Mezofilní louky2306
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod101408
Luční ostřicové mokřady224869
Vřesoviště nižších poloh0202
Lužní lesy nížin16244412
Horská vřesoviště0001
Slaniska1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Dubohabřiny3604
Vlhké doubravy1102
Suché křoviny32703816
Zahrady0101
Mokřadní olšiny4873624
Ostřicové porosty stojatých vod71027
Bučiny nižších poloh1341509
Skalní stepi na vápenci2605
Kamenité suti nižších poloh4105
Močály6195624
Reliktní bory na skalách321110
Louky2833315
Rašelinné bory0202
Suché doubravy22151217
Porosty borůvek6514
Břehy tekoucích vod2725316
Vnější stěny budov1001
Přirozené lesy1217348
Ruderály145408
Úhory41001
Haldy a výsypky134222110
Stinné skály nižších poloh31203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4712
Xerotermní travinobylinná společenstva1014612
Ovocné sady s luční vegetací2848920
Horské bučiny0083
Výsadby listnáčů446804
Pozemní komunikace00171
Acidofilní bory2110710
Interiéry budov4938
Lesostepní doubravy6304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy