Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Not endangered 2x 7x 711x 60x 780x

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

Czech namečelistnatka stromová
Threat levelNot endangered
Records780 nálezů, 175 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-900

Bibliography

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (316 used records)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání175613559
Smyk7610897134
Individuální sběr33482773
Prosev1144
Zemní past364734
Eklektor02109
sf0011
?2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (290 used records)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů0101
Močály2515
bylinné porosty břehů2303
rašeliniště917417
ostřicové porosty stojatých vod1203
horská vřesoviště4313
Xerotermní travinobylinná společenstva71418
kamenolomy6999
skalní stepi na vápenci3403
Louky a pastviny4436
mokré louky715314
Ovocné sady a vinohrady1101
travnaté stepi11141422
suché křoviny4707
Lesy vyšších poloh a strmých svahů001210
ruderály0513
Louky5103919
kosodřevina0021
luční ostřicové mokřady1310912
pastviny0323
A1211002204
dubohabřiny20268
horské bučiny3115
údolní jasanoolšové luhy3103
suťové a roklinové lesy1054
bažinné olšiny3527
lesostepní doubravy1102
paseky12125
okraje silnic1001
Těžební jámy1302
Lesní okraje2103
městské parky0101
osluněné skály nižších poloh2113
Lesy002819
výsadby jehličnanů662223
reliktní bory na skalách1084
Břehy tekoucích vod6205
pískovny2603
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
písčiny2103
Přirozené lesy56112
podmáčené smrčiny0202
ovocné sady bez bylinné vegetace2707
úhory2102
haldy a výsypky11294
mezofilní louky1031
Polní biotopy0101
Kultury listnáčů34595
obilná pole2012
Lesní cesta0301
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
suché lesní lemy0101
bučiny nižších poloh1001
21211100201
alpínské trávníky1002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020