Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Not endangered 1x 4x 381x 93x 479x

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

Czech namečelistnatka stromová
Threat levelNot endangered
Records479 nálezů, 189 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-900

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (479 used records)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk7110588131
Individuální sběr33593177
Nárazová past2102
Neurčeno485621138
Sklepávání235113559
Prosev79616
Zemní past6185047
Eklektor02109
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (479 used records)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Lužní lesy nížin0102
Lesní okraje2204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Vlhké lesní lemy1001
Dubohabřiny1302
Mezofilní louky0203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1203
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Močály2616
Přechodová rašeliniště716412
Neurčeno426542161
Horská vřesoviště0001
Vlhké doubravy2202
Mokré louky0001
Výsadby listnáčů0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Bylinné porosty na březích potoků a řek2303
Porosty vysokých ostřic1304
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4313
Vrchoviště3203
Xerotermní travinobylinná společenstva71418
Kamenolom6999
Skalní stepi na vápencových podkladech3403
Louky a pastviny4436
Vlhké louky715314
Xerotermy na jiných podkladech11151423
Ovocné sady a vinohrady1101
Floristicky pestré křoviny1002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů001210
Urbánní biotopy0112
Louky5103919
Kosodřevina0021
Slatiniště1812913
Ovocné sady49011
Pastviny0323
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy20257
Křovinatý plášť lesa0101
Horské buko-jedlové lesy3115
Lužní lesy3103
Suťové a roklinové lesy1054
Bažinné olšiny4528
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Lesní paseky12125
Cesty, silnice1001
Těžební jámy1302
Parky0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0011
Skály nižších a středních výšek2113
Lesy002819
Borové monokultury0123
Smrkové monokultury671518
Reliktní bory na skalních podkladech1084
Břehy tekoucích vod6205
Pískovna2603
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
Písečné přesypy2103
Skládky0401
Přirozené lesy56112
Podmáčené smrčiny0101
Luční úhory2102
Haldy a výsypky11294
Polní meze1031
Kulturní lesy0022
Polní biotopy0101
Rašeliniště a slatiniště0303
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Kultury listnáčů34595
Pole2012
Křoviny a skupiny stromů mimo les2503
Lesní cesta0301
Rákosiny, orobincové porosty0202
Bylinný lem lesa0101
Květnaté bučiny1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Kultury jehličnanů0031
Trnkové křoviny1101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords