Records by time  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Not endangered 381× 147× 533×

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

Czech namečelistnatka stromová
Threat levelNot endangered
Records533 nálezů, 205 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2023 , Alice Háková
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1400

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (532 used records)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk76121133163
Individuální sběr34593480
Sklepávání245115869
Zemní past7215050
Prosev79919
Nárazová past5204
Neurčeno485621138
Eklektor02109
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (533 used records)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mezofilní louky0356
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin21007
Mokré louky7151119
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Suché louky11161424
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1506
Skály a sutě v horách1001
Dubohabřiny2314
Vřesoviště nižších poloh0112
Kamenolomy610910
Neurčeno497267177
Lesostepní doubravy1203
Lužní lesy nížin3205
Podmáčené smrčiny0112
Suťové a roklinové lesy11116
Rašeliniště10212627
Bylinné porosty břehů2436
Horské smrčiny0112
Lesní okraje2204
Výsadby jehličnanů692225
Reliktní bory na skalách10105
Vlhké lesní lemy1102
Suché lesní lemy2202
Močály2616
Horská vřesoviště0001
Bučiny nižších poloh1102
Vlhké doubravy2202
Výsadby listnáčů35596
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0203
Ostřicové porosty stojatých vod1304
Porosty borůvek4313
Xerotermní travinobylinná společenstva71418
Skalní stepi na vápenci3403
Louky a pastviny4436
Ovocné sady a vinohrady1101
Suché křoviny4707
Lesy vyšších poloh a strmých svahů001210
Ruderály0513
Louky5103919
Mokřadní vrbiny0021
Luční ostřicové mokřady1812913
Ovocné sady s luční vegetací49011
Pastviny1354
Suché doubravy20257
Horské bučiny3115
Mokřadní olšiny4528
Paseky12125
Okraje silnic1001
Těžební jámy1302
Stinné skály nižších poloh2113
Lesy002819
Břehy tekoucích vod6205
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
Písčiny2103
Přirozené lesy56112
Úhory2102
Haldy a výsypky11294
Polní biotopy0101
Ostatní pole2012
Lesní cesta0301
alpínské trávníky1002
 MalesFemalesJuvenilesRecords