Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 381× 121× 507×

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

České jménočelistnatka stromová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy507 nálezů, 195 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (507 použitých nálezů)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk71113107146
Individuální sběr33593378
Sklepávání235115868
Prosev79919
Nárazová past2102
Neurčeno485621138
Zemní past6185047
Eklektor02109
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (507 použitých nálezů)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky11161424
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1506
Lesostepní doubravy1203
Lužní lesy nížin3205
Podmáčené smrčiny0112
Suťové a roklinové lesy11116
Rašeliniště10212627
Bylinné porosty břehů2436
Mokré louky7151018
Mezofilní louky0255
Horské smrčiny0112
Lesní okraje2204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2805
Výsadby jehličnanů692225
Reliktní bory na skalách10105
Vlhké lesní lemy1102
Dubohabřiny1313
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Močály2616
Neurčeno426542161
Horská vřesoviště0001
Bučiny nižších poloh1102
Vlhké doubravy2202
Výsadby listnáčů35596
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0203
Ostřicové porosty stojatých vod1304
Porosty borůvek4313
Xerotermní travinobylinná společenstva71418
Kamenolomy6999
Skalní stepi na vápenci3403
Louky a pastviny4436
Ovocné sady a vinohrady1101
Suché křoviny4707
Lesy vyšších poloh a strmých svahů001210
Ruderály0513
Louky5103919
Mokřadní vrbiny0021
Luční ostřicové mokřady1812913
Ovocné sady s luční vegetací49011
Pastviny1354
Suché doubravy20257
Horské bučiny3115
Mokřadní olšiny4528
Paseky12125
Okraje silnic1001
Těžební jámy1302
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Stinné skály nižších poloh2113
Lesy002819
Břehy tekoucích vod6205
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
Písčiny2103
Přirozené lesy56112
Úhory2102
Haldy a výsypky11294
Polní biotopy0101
Ostatní pole2012
Lesní cesta0301
alpínské trávníky1002
 SamciSamiceMláďataNálezy