Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered 10× 686× 125× 827×

Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

Czech nameplachetnatka jarní
Threat levelNot endangered
Records827 nálezů, 234 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (827 used records)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6910320140
Zemní past17312435257
Vysavač0403
Prosev25442047
Smyk15411242
Neurčeno9715818265
Sklepávání77213
Eklektor22333659
Žlutá miska2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (827 used records)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy6315
Výsadby jehličnanů23302152
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod914320
Lužní lesy nížin2318938
Neurčeno12116436299
Ruderály5407
Ostřicové porosty stojatých vod417114
Lesní okraje1111018
Horské smrčiny4104
Reliktní bory na skalách615010
Lesy0004
Mokřady1002
Suché louky5509
Mokré louky17221636
Bylinné porosty břehů87415
Mezofilní louky3305
Luční ostřicové mokřady86512
Močály1123529
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1203
Okraje silnic0413
Dubohabřiny1102
Vlhké doubravy0101
Vlhké lesní lemy1203
Slaniska1001
Suťové a roklinové lesy3213
Bučiny nižších poloh7206
Ostatní pole1002
Rašeliniště918020
Lesy25292656
Kamenité suti nižších poloh3305
Suché doubravy1713518
Porosty borůvek1203
Horské bučiny0502
Podmáčené smrčiny0202
Bahnité břehy1202
Ovocné sady s luční vegetací3305
Písčiny0404
Výsadby listnáčů1012110
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápenci0801
Stinné skály nižších poloh0303
Pastviny2214
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0324
Xerotermní travinobylinná společenstva5307
Štěrkové břehy řek1001
Louky7629
Lesní cesta2002
Haldy a výsypky0003
Mokřadní olšiny116012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4115
Břehy tekoucích vod412112
Kamenolomy1001
Přirozené lesy4005
Rašelinné bory0002
Pozemní komunikace0311
Suché křoviny6606
Acidofilní bory66010
Paseky3203
Úhory1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody4002
Interiéry budov0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords