Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 15× 486× 122× 630×

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

České jménokřižák zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy630 nálezů, 216 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (629 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9911620167
Individuální sběr57785107
Sklepávání721035893
Fotografie0101
Zemní past454816659
Neurčeno50714185
Nárazová past2002
Prosev612014
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (630 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3103
Ruderály0726
Lesostepní doubravy3708
Suché lesní lemy2002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky6405
Vřesoviště nižších poloh4104
Travnaté stepi1001
Kamenolomy813011
Ovocné sady s luční vegetací816519
Neurčeno8914925252
Zahrady1301
Podmáčené smrčiny0202
Mokré louky2018626
Okraje silnic0101
Lesní okraje3708
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Výsadby listnáčů1113
Vlhké lesní lemy3003
Lužní lesy nížin761711
Suťové a roklinové lesy50156
Suché doubravy111613013
Suché křoviny79012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3638
Bučiny nižších poloh9206
Vlhké doubravy1001
Mokřadní olšiny4317
Louky720023
Louky a pastviny1304
Suché louky1414020
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Rašeliniště78016
Paseky1214
Porosty borůvek3204
Břehy tekoucích vod5307
Skalní stepi na vápenci3304
Luční ostřicové mokřady13805
Výsadby jehličnanů810217
Močály2021317
Úhory4204
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva88112
Horské biotopy0202
Horské bučiny0516
Bylinné porosty břehů3102
Reliktní bory na skalách2304
Pastviny2504
Písčiny6608
Rašelinné bory1001
Těžební jámy1202
Lesy1012017
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčité břehy0101
Mezofilní louky1404
Haldy a výsypky24235
Kamenité suti nižších poloh3103
Přirozené lesy21175
Horské smrčiny3202
alpínské trávníky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy