Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10× 772× 192× 978×

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy978 nálezů, 224 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (977 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past20302494128637
Smyk2230046
Individuální sběr10699696
Vysavač0101
Prosev8969030
Fotografie1001
Neurčeno8214328121
Žlutá miska59012
Eklektor3608
Sklepávání3329125
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (978 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady3002
Louky1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2204
Mezofilní louky178236446
Neurčeno852125381256
Lužní lesy nížin117012
Lesní okraje98017
Kamenolomy11706
Mokré louky4575358
Suché lesní lemy2301
Suché křoviny3524214
Vřesoviště nižších poloh0202
Paseky2505
Travnaté stepi0101
Bylinné porosty břehů71515
Rašeliniště106116
Slaniska191316
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin8608
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1505
Zahrady2002
Dubohabřiny10905
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4002
Suché louky3724329
Vlhké doubravy1001
Ostatní pole4364114643
Kukuřičná pole1001
Porosty borůvek0103
Suché doubravy121407
Obilná pole5101
Pastviny8188228
Mokřadní olšiny2305
Okraje silnic1302
Xerotermní travinobylinná společenstva2736026
Horské biotopy1001
Močály4307
Louky a pastviny2317116
Louky120131277
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Reliktní bory na skalách2002
Ovocné sady s luční vegetací9176048
Haldy a výsypky1209
Písčiny81705
Lesy2103
Horské bučiny1303
Výsadby jehličnanů106015
Skalní a suťové biotopy0101
Břehy tekoucích vod4205
Stinné skály nižších poloh1012
Kamenité suti nižších poloh3606
Luční ostřicové mokřady1001
Ruderály4150423
Acidofilní bory0403
Úhory1917013
Horské smrčiny0001
Bučiny nižších poloh335504
Přirozené lesy3003
Lesostepní doubravy80106049
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Železniční náspy0101
Vlhké lesní lemy0101
Lesní cesta0301
Skalní stepi na vápenci49511140
Polní biotopy516006
Výsadby listnáčů6504
alpínské trávníky1002
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy