Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 924× 275× 1209×

Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1209 nálezů, 233 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1207 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev4127043
Podzemní trubkové pasti0101
Sklepávání2041138
Individuální sběr1251159132
Zemní past929627107590
Smyk71770123
Vysavač1101
Nárazová past65012
Neurčeno10712024258
Žlutá miska0101
Eklektor3718
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1209 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály3427024
Suché louky8589083
Bučiny nižších poloh95013
Neurčeno305297135443
Mokré louky3525024
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4217
Bylinné porosty břehů7608
Lesní okraje65012
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Rašeliniště3536039
Mezofilní louky1013016
Kamenolomy5206
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1812018
Vřesoviště nižších poloh3002
Travnaté stepi1001
Suché křoviny16509
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3105
Ostatní pole19898140
Obilná pole0001
Kukuřičná pole5002
Vlhké lesní lemy1001
Písčiny2305
Suché doubravy2624018
Vnější stěny budov1101
Ostřicové porosty stojatých vod10407
Výsadby jehličnanů1129114
Paseky9939138
Lužní lesy nížin97011
Skalní stepi na vápenci6057166
Reliktní bory na skalách59011
Lesostepní doubravy1313020
Kamenité suti nižších poloh1413121
Horské biotopy4204
Suťové a roklinové lesy0202
Rašelinné bory1001
Ovocné sady s luční vegetací2432032
Lesy1710012
Močály0505
Haldy a výsypky64011
Stinné skály nižších poloh5306
Skály a sutě v horách0101
Porosty borůvek189012
Mokřadní olšiny0404
Přirozené lesy57110
Břehy tekoucích vod3909
Louky1613026
Horské bučiny2305
Pastviny2011010
Polní biotopy29806
Širokolisté horské nivy77011
Luční ostřicové mokřady0101
Horské smrčiny10307
alpínské trávníky7535025
Interiéry budov0101
Podmáčené smrčiny0202
Acidofilní bory14309
Dubohabřiny3404
Lesní cesta0403
Úhory0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2306
Výsadby listnáčů3704
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky a pastviny7808
 SamciSamiceMláďataNálezy