Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 5x 924x 195x 1129x

Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1129 nálezů, 218 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (870 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5357092
Zemní past884618107560
Sklepávání1838135
Individuální sběr1191119125
Žlutá miska0101
Prosev3924038
Nárazová past65011
Eklektor3718
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (742 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje65012
Vlhké louky3224022
Xerotermní travinobylinná společenstva1812018
Pole19797139
vrbové křoviny1001
suché louky1001
vlhké lesní lemy1001
písčiny0101
vnější stěny budov1101
Porosty vysokých ostřic10407
Xerotermy na jiných podkladech8488081
Kultury jehličnanů0101
Kamenolom4105
Vrchoviště2319016
Lesní paseky9939138
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy4205
Skalní stepi na vápencových podkladech6057166
Urbánní biotopy3419020
Bylinné porosty na březích potoků a řek6407
Reliktní bory na skalních podkladech59011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1313020
Kamenité sutě1413121
Písečné přesypy2204
Horské biotopy4204
Suťové a roklinové lesy0202
Lužní lesy5506
Rašelinné březiny a bory1001
Ovocné sady2432032
Rašeliniště a slatiniště1215021
Lesy1710012
Močály0505
Haldy a výsypky64011
Skály nižších a středních výšek4204
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou189012
Bažinné olšiny0404
Pískovna0101
Přirozené lesy57110
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2524017
Břehy tekoucích vod3909
Rákosiny, orobincové porosty3216
Louky1613026
Horské buko-jedlové lesy2305
Borové monokultury71006
Polní cesta1101
Mezofilní louky712012
Polní meze19807
Parky3104
Kulturní lesy0111
Pastviny1303
Polní biotopy29806
Širokolisté vysokostébelné nivy77011
Pískovcová skalní města1102
Smrkové monokultury41706
Přechodová rašeliniště0101
Slatiniště0101
Horské smrčiny9306
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky7435024
Interiéry budov0101
Květnaté bučiny4307
Podmáčené smrčiny0202
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Acidofilní bory14309
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3404
Floristicky pestré křoviny0102
Acidofilní bukové bučiny4205
Křoviny a skupiny stromů mimo les7406
Lesní cesta0403
Polní úhory0001
Ruderály0703
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2306
Kultury listnáčů3704
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky a pastviny7808
 SamciSamiceMláďataNálezy