Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 7x 7x 859x 165x 1038x

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1038 nálezů, 222 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (703 použitých nálezů)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4154058
Zemní past53430415528
Prosev4259466
Smyk812016
Sklepávání3605
Eklektor296030
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (607 použitých nálezů)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřadní olšiny1001
Květnaté bučiny0101
Lesy5839164
Suťové a roklinové lesy5528
Lužní lesy810012
Suťové a roklinové lesy1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2203
reliktní bory na skalách1001
výsadby listnáčů0302
Suťové lesy2201
mezofilní louky1001
lužní lesy nížin1202
horské bučiny0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3317218
Xerotermní travinobylinná společenstva8609
Horské buko-jedlové lesy713118
Porosty vysokých ostřic2002
Skály nižších a středních výšek2002
Horské smrčiny78016
Pískovna2002
Acidofilní bukové bučiny84010
Vrchoviště3427025
Cesty, silnice0101
Louky5408
Rašelinné březiny a bory6209
Květnaté bučiny814016
Kamenité sutě6107
Horské biotopy10806
Pískovcová skalní města1813018
Reliktní bory na skalních podkladech2706
Lesní okraje113011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5708
Bažinné olšiny87013
Lesní paseky126014
Rašeliniště a slatiniště2616031
Křoviny a skupiny stromů mimo les5206
Vlhké louky94012
Přirozené lesy138017
Kamenolom2103
Smrkové monokultury2311023
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2512024
Skalní a suťové biotopy4305
Kultury listnáčů7425
Haldy a výsypky1009
Kulturní lesy5306
Lesy vyšších poloh a strmých svahů914113
Kultury jehličnanů4205
Borové monokultury7707
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1204
Slatiniště6205
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2104
Břehy tekoucích vod101012
Xerotermy na jiných podkladech2406
Vegetace obnažených den3201
Močály6208
Širokolisté vysokostébelné nivy4920024
Polní meze1203
Slaniska2001
Přechodová rašeliniště0001
Bylinné porosty na březích potoků a řek10206
Urbánní biotopy0101
Podmáčené smrčiny4406
Acidofilní bory1311113
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky4002
Rákosiny, orobincové porosty4205
Ruderály3102
Křovinatý plášť lesa2201
Polní úhory4001
Trnkové křoviny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4004
Kácené vrbové křoviny1001
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5103
Ovocné sady1001
Mezofilní louky1001
Polní biotopy0101
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0201
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech2002
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy