Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 861× 244× 1119×

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1119 nálezů, 244 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Eduard Ezer
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1119 použitých nálezů)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Podzemní trubkové pasti4301
Zemní past59133715596
Individuální sběr4159063
Prosev4565472
Neurčeno2151642335
Nárazová past1101
Smyk812016
Sklepávání3605
Eklektor296030
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1119 použitých nálezů)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky913010
Lesy00011
Suťové a roklinové lesy1214216
Neurčeno35826011470
Mokřady1004
Lužní lesy nížin4631238
Mokřadní olšiny97014
Bučiny nižších poloh1721029
Horské smrčiny1110020
Lesy5839164
Horské bučiny815121
Výsadby jehličnanů3928043
Louky0002
Suché doubravy2612025
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3203
Dubohabřiny5709
Reliktní bory na skalách3707
Vlhké doubravy1202
Výsadby listnáčů7727
Mezofilní louky2002
Xerotermní travinobylinná společenstva8609
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Stinné skály nižších poloh2013020
Bylinné porosty břehů10307
Rašeliniště6043057
Okraje silnic0101
Louky5408
Rašelinné bory6209
Kamenité suti nižších poloh6107
Horské biotopy10806
Lesní okraje113011
Paseky126014
Suché křoviny8408
Mokré louky94012
Přirozené lesy138017
Kamenolomy2103
Skalní a suťové biotopy4305
Haldy a výsypky1009
Lesy vyšších poloh a strmých svahů914113
Porosty borůvek1204
Luční ostřicové mokřady6205
Břehy tekoucích vod101012
Bahnité břehy3201
Močály6208
Širokolisté horské nivy4920024
Pastviny1203
Slaniska2001
Ruderály3203
Podmáčené smrčiny4406
Acidofilní bory1311113
alpínské trávníky5003
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4205
Úhory5002
Lesostepní doubravy4004
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5103
Ovocné sady s luční vegetací1001
Polní biotopy0101
Horská vřesoviště0201
Skalní stepi na vápenci2002
 SamciSamiceMláďataNálezy