Nálezy podle období  
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 13× 421× 326× 767×

Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)

České jménobrabenčík obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy767 nálezů, 219 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (766 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr63591093
Zemní past311381482384
Podzemní trubkové pasti0101
Prosev18322950
Fotografie0001
Vysavač1302
Neurčeno729224205
Žlutá miska1102
Smyk032065
Eklektor514219
Sklepávání4204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (767 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy16232222
Louky1004
Lesostepní doubravy4227
Suché louky6473551
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)645014
Neurčeno15718331331
Rašeliniště1714017
Lesy0006
Dubohabřiny5307
Lužní lesy nížin1016219
Stinné skály nižších poloh6719
Skalní stepi na vápenci611011
Pastviny4105
Suché křoviny2708
Mokřady2006
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin312413
Suťové a roklinové lesy2325
Vlhké lesní lemy0223
Lesy1014223
Výsadby listnáčů8509
Mokré louky4507
Kamenolomy115011
Travnaté stepi3103
Nízké xerofilní křoviny3602
Mezofilní louky1304
Suché lesní lemy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Zahrady0101
Vřesoviště nižších poloh1403
Ostřicové porosty stojatých vod0303
Lesní okraje55111
Reliktní bory na skalách2305
Ruderály1722110
Bučiny nižších poloh1113
Vlhké doubravy0101
Jasanoolšové lemy vodotečí1001
Okraje silnic141518
Xerotermní travinobylinná společenstva1714217
Kamenité suti nižších poloh1412010
Porosty borůvek61109
Písčiny128011
Louky4215
Louky a pastviny1325
Luční ostřicové mokřady5317
Výsadby jehličnanů85110
Haldy a výsypky41466816
Břehy tekoucích vod1314
Ovocné sady s luční vegetací3103
Močály1304
Mokřadní olšiny1001
Ostatní pole1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Rašelinné bory2307
Horské smrčiny0001
Acidofilní bory4303
Přirozené lesy4002
Úhory0201
Paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy