Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 12x 609x 224x 848x

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy848 nálezů, 206 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (848 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk98177269250
Fotografie1417
Neurčeno54133114304
Zemní past22345676
Individuální sběr307473125
Prosev7112734
Nárazová past0001
Žlutá miska2103
Sklepávání23342444
Eklektor0044
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (848 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky10153129
Vlhké louky46920
Neurčeno81197183382
Hliník0101
Zahrady0001
Lesní okraje52410
Louky a pastviny107610
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2203
Mokré louky0113
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché louky1013
Mezofilní louky2307
Kamenolomy0011
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0213
Suché lesní lemy0112
Bylinné porosty břehů0011
Luční ostřicové mokřady0011
Lužní lesy nížin1112
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Vřesoviště nižších poloh0183
Xerotermní travinobylinná společenstva11272430
Močály23109
Suché křoviny0022
Dubohabřiny0202
Luční úhory3557
Horská vřesoviště0001
Vlhké doubravy0011
Porosty borůvek0001
Travnaté stepi0011
Kamenolom9326126
Pískovcová skalní města0032
Xerotermy na jiných podkladech7253943
Bylinný lem lesa0402
Porosty vysokých ostřic4327
Lesní paseky4376
Přechodová rašeliniště1001
Vrchoviště1527
Slatiniště1627
Rákosiny, orobincové porosty1436
Kulturní lesy0123
Skály nižších a středních výšek1638
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápencových podkladech312914
Floristicky pestré křoviny0302
Interiéry budov0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy11818
Kamenité sutě0297
Květnaté bučiny0083
Reliktní bory na skalních podkladech9122315
Křoviny a skupiny stromů mimo les1225
Písečné přesypy27211
Pastviny0223
Rašeliniště a slatiniště231312
Těžební jámy1113
Horské buko-jedlové lesy0212
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0021
Smrkové monokultury0022
Lužní lesy0615
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy13129
Suťové a roklinové lesy0032
Lesy4247
Pískovna1001
Ovocné sady205224
Mezofilní louky0312
Urbánní biotopy2102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Skládky0101
Skalní a suťové biotopy0011
Pole1101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky1011
Bylinné porosty na březích potoků a řek0122
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod1392
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0011
Bažinné olšiny11108
Haldy a výsypky1423
Polní biotopy63186
Acidofilní bukové bučiny0011
Jeskyně0011
Ruderály1203
Lesní cesta0021
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Acidofilní bory1123
Parky2203
Křovinatý plášť lesa0101
Přirozené lesy1112
Kultury listnáčů1202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Trnkové křoviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy