Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 23x 1026x 149x 1204x

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1204 nálezů, 180 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Literatura

© Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (486 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk106200287253
Žlutá miska2103
Zemní past12132440
Individuální sběr277964112
Prosev642131
Sklepávání17152842
Eklektor0044
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (408 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky1313
kamenolomy9326126
osluněné skály nižších poloh16610
travnaté stepi7253943
suché lesní lemy0402
ostřicové porosty stojatých vod2225
paseky4376
rašeliniště481520
Xerotermní travinobylinná společenstva10252428
luční ostřicové mokřady1627
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1335
výsadby jehličnanů0145
Louky8143127
mokré louky36919
Močály13108
Louky a pastviny10557
úhory3456
Ovocné sady a vinohrady0101
skalní stepi na vápenci312914
suché křoviny1729
interiéry budov0011
lesostepní doubravy11818
kamenité suti nižších poloh0297
bučiny nižších poloh0094
reliktní bory na skalách9122114
pastviny0223
písčiny27211
Těžební jámy1113
horské bučiny0212
dubohabřiny131410
údolní jasanoolšové luhy0615
suťové a roklinové lesy0032
Lesy4247
pískovny1001
ovocné sady bez bylinné vegetace94214
Lesní okraje5037
ruderály3406
A12110010109
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Skalní a suťové biotopy0011
obilná pole1101
horská vřesoviště0101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky1011
bylinné porosty břehů0122
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod1392
lužní lesy nížin0011
bažinné olšiny11108
haldy a výsypky1423
Polní biotopy63186
jeskyně0011
Lesní cesta0021
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory1123
městské parky2203
Přirozené lesy1112
Kultury listnáčů1202
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020