Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12× 609× 349× 973×

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy973 nálezů, 223 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (971 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk165270319333
Individuální sběr347685131
Fotografie1519
Zemní past377599101
Sklepávání28352446
Neurčeno54134114305
Prosev8113438
Nárazová past0001
Žlutá miska2103
Eklektor0044
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (971 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště5121626
Louky0043
Suché doubravy131410
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3406
Dubohabřiny0324
Travnaté stepi1113
Neurčeno167323282474
Mezofilní louky27110
Vlhké lesní lemy0503
Suché louky9254047
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0415
Okraje silnic0101
Vřesoviště nižších poloh2285
Suché lesní lemy0123
Kamenolomy9326528
Písčiny28212
Louky10153129
Mokré louky571125
Zahrady0001
Lesní okraje52410
Louky a pastviny107610
Suťové a roklinové lesy0044
Lesy0001
Suché křoviny17412
Ovocné sady s luční vegetací206225
Bylinné porosty břehů0133
Luční ostřicové mokřady1638
Lužní lesy nížin1738
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1447
Xerotermní travinobylinná společenstva11272430
Močály23109
Úhory3557
Horská vřesoviště0001
Vlhké doubravy0011
Porosty borůvek0102
Stinné skály nižších poloh16610
Ostřicové porosty stojatých vod4327
Paseky4376
Výsadby jehličnanů0145
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci312914
Interiéry budov0011
Lesostepní doubravy11818
Kamenité suti nižších poloh0297
Bučiny nižších poloh0094
Reliktní bory na skalách9122315
Pastviny0223
Těžební jámy1113
Horské bučiny0212
Lesy4247
Ruderály3406
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Skalní a suťové biotopy0011
Ostatní pole1101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky1011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod1392
Mokřadní olšiny11108
Haldy a výsypky1423
Polní biotopy63186
Jeskyně0011
Lesní cesta0021
Horské smrčiny0101
Acidofilní bory1123
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2203
Přirozené lesy1112
Výsadby listnáčů1202
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy