Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12× 609× 236× 860×

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy860 nálezů, 211 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (860 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk101181272260
Individuální sběr307474126
Fotografie1417
Neurčeno54134114305
Zemní past22345676
Prosev7112734
Nárazová past0001
Žlutá miska2103
Sklepávání23342444
Eklektor0044
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (860 použitých nálezů)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky9254047
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0415
Suché lesní lemy0123
Písčiny28212
Louky10153129
Mokré louky571125
Neurčeno81197183382
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3305
Zahrady0001
Rašeliniště5101624
Lesní okraje52410
Louky a pastviny107610
Ovocné sady s luční vegetací206225
Mezofilní louky2619
Kamenolomy9326227
Bylinné porosty břehů0133
Luční ostřicové mokřady1638
Lužní lesy nížin1738
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1447
Vřesoviště nižších poloh0183
Xerotermní travinobylinná společenstva11272430
Močály23109
Suché křoviny17411
Dubohabřiny0223
Úhory3557
Horská vřesoviště0001
Vlhké doubravy0011
Suťové a roklinové lesy0043
Porosty borůvek0102
Kamenité suti nižších poloh02108
Stinné skály nižších poloh16610
Vlhké lesní lemy0402
Ostřicové porosty stojatých vod4327
Paseky4376
Výsadby jehličnanů0145
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci312914
Interiéry budov0011
Lesostepní doubravy11818
Bučiny nižších poloh0094
Reliktní bory na skalách9122315
Pastviny0223
Těžební jámy1113
Horské bučiny0212
Suché doubravy13129
Lesy4247
Ruderály3406
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Skalní a suťové biotopy0011
Ostatní pole1101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky1011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod1392
Mokřadní olšiny11108
Haldy a výsypky1423
Polní biotopy63186
Jeskyně0011
Lesní cesta0021
Horské smrčiny0101
Acidofilní bory1123
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2203
Přirozené lesy1112
Výsadby listnáčů1202
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy