Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered 4x 17x 530x 145x 696x

Araneus diadematus Clerck, 1757

Czech namekřižák obecný
Threat levelNot endangered
Records696 nálezů, 246 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, NA
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumVertical surfaces, Herb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1200

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (696 used records)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie313010
Smyk4213172146
Pozorování11054
Neurčeno337610236
Individuální sběr4213031123
Prosev57414
Zemní past377865108
Sklepávání11204754
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (696 used records)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Cesty, silnice0212
Interiéry budov1001
Vlhké louky816322
Lesní okraje311312
Urbánní biotopy21118
Vnější stěny budov0212
Neurčeno5812891287
Pcháčové louky1001
Výsadby listnáčů0101
Zahrady2704
Kamenolomy0101
Luční úhory0202
Mezofilní louky3215
Mokré louky3013
Luční ostřicové mokřady0011
Vřesoviště nižších poloh0101
Vnější stěny budov0031
Rašeliniště0002
Slaniska0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0122
Lužní lesy nížin21002
Reliktní bory na skalách0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Bučiny nižších poloh0011
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Suťové a roklinové lesy0101
Vlhké doubravy0101
Dubohabřiny0001
Osluněné skály nižších poloh0011
Suché louky0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy44811
Ruderály0101
Horské smrčiny0101
Travnaté stepi0011
Suché křoviny0011
Vlhké lesní lemy0101
Kamenolom1535
Xerotermy na jiných podkladech515716
Bažinné olšiny1235
Porosty vysokých ostřic2916
Lesy441418
Přechodová rašeliniště1546
Rašeliniště a slatiniště29514
Vrchoviště1809
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
Kamenité sutě3527
Pole0101
Močály314314
Ovocné sady6309
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
Kosodřevina0503
Květnaté bučiny51126
Pískovcová skalní města2506
Reliktní bory na skalních podkladech1157
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0314
Bylinné porosty na březích potoků a řek0011
Horské buko-jedlové lesy2448
Louky a pastviny0021
Slatiniště1669
Louky319416
Pastviny0021
Podmáčené smrčiny2103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0113
Polní meze0011
Skály nižších a středních výšek1023
Smrkové monokultury716318
Skály subalpinského a alpinského pásma0122
Křoviny a skupiny stromů mimo les2714
Lužní lesy0224
Interiéry budov58011
Písečné přesypy1022
Borové monokultury0413
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0113
Lesní cesta2415
Kulturní lesy0011
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Rákosiny, orobincové porosty0011
Lesní paseky315010
Přirozené lesy1234
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Kultury listnáčů41936
Horské smrčiny11103
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
Suťové a roklinové lesy3347
Haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2202
Trnkové křoviny0201
Parky2103
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Bylinný lem lesa0222
Křovinatý plášť lesa0201
Floristicky pestré křoviny0002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1101
Mezofilní louky0301
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords