Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered 4x 17x 530x 103x 654x

Araneus diadematus Clerck, 1757

Czech namekřižák obecný
Threat levelNot endangered
Records654 nálezů, 222 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, NA
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumVertical surfaces, Herb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1200

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (423 used records)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie21108
Pozorování11043
Smyk3712464123
Individuální sběr4212528115
Zemní past357665106
Sklepávání11204754
Prosev57313
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (372 used records)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Urbánní biotopy21118
Vnější stěny budov0212
Luční úhory0202
zahrady2603
vnější stěny budov0031
lužní lesy nížin11001
ruderály0101
mezofilní louky2102
Lesní okraje310210
Kamenolom1535
Xerotermy na jiných podkladech515716
Bažinné olšiny1235
Porosty vysokých ostřic2916
Lesy441418
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy42810
Vlhké louky716321
Přechodová rašeliniště1546
Rašeliniště a slatiniště29514
Vrchoviště1809
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
Kamenité sutě3527
Pole0101
Močály314314
Ovocné sady6309
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
Kosodřevina0503
Květnaté bučiny51126
Pískovcová skalní města2506
Reliktní bory na skalních podkladech1157
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0314
Bylinné porosty na březích potoků a řek0011
Horské buko-jedlové lesy2448
Louky a pastviny0021
Slatiniště1669
Louky319416
Pastviny0021
Podmáčené smrčiny2103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0113
Polní meze0011
Skály nižších a středních výšek1023
Smrkové monokultury716318
Skály subalpinského a alpinského pásma0122
Křoviny a skupiny stromů mimo les2714
Lužní lesy0224
Interiéry budov58011
Písečné přesypy1022
Borové monokultury0413
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0113
Lesní cesta2415
Kulturní lesy0011
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Rákosiny, orobincové porosty0011
Cesty, silnice0011
Lesní paseky315010
Přirozené lesy1234
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Kultury listnáčů41936
Horské smrčiny11103
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
Suťové a roklinové lesy3347
Haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2202
Trnkové křoviny0201
Parky2103
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Bylinný lem lesa0222
Křovinatý plášť lesa0201
Floristicky pestré křoviny0002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1101
Mezofilní louky0301
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020