Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 17× 530× 178× 729×

Araneus diadematus Clerck, 1757

České jménokřižák obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy729 nálezů, 257 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, NA
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (728 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování11558
Individuální sběr4313132126
Smyk4213879159
Sklepávání13225060
Fotografie314011
Zemní past408166112
Neurčeno337610236
Prosev57414
Žlutá miska2001
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (728 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2305
Horské smrčiny21317
Mokré louky1218529
Suťové a roklinové lesy3649
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0123
Interiéry budov78013
Paseky316011
Suché louky715819
Skály a sutě v horách1223
Okraje silnic0212
Neurčeno5913395296
Kamenolomy1737
Lesní okraje311312
Ruderály21219
Vnější stěny budov0243
Podmáčené smrčiny2114
Bylinné porosty břehů0033
Rašeliniště423932
Výsadby listnáčů42037
Zahrady2704
Úhory0202
Mezofilní louky3516
Luční ostřicové mokřady16710
Vřesoviště nižších poloh0101
Travnaté stepi0022
Slaniska0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0122
Lužní lesy nížin21339
Reliktní bory na skalách1258
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0022
Bučiny nižších poloh51137
Vlhké doubravy0101
Dubohabřiny2203
Osluněné skály nižších poloh0011
Suché doubravy55812
Suché křoviny21129
Vlhké lesní lemy0323
Suché lesní lemy2201
Mokřadní olšiny1235
Ostřicové porosty stojatých vod2916
Lesy441418
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
Kamenité suti nižších poloh3527
Ostatní pole0101
Močály314314
Ovocné sady s luční vegetací6309
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
Mokřadní vrbiny0503
Stinné skály nižších poloh3529
Lesostepní doubravy0314
Horské bučiny2448
Louky a pastviny0021
Louky319416
Pastviny0032
Porosty borůvek0113
Výsadby jehličnanů720522
Písčiny1022
Lesní cesta2415
Širokolisté horské nivy1102
Přirozené lesy1234
Skalní stepi na vápenci1202
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
Haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
alpínské trávníky1001
Horská vřesoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy