Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 16× 16× 878× 359× 1269×

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

České jménoslíďák světlinový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1269 nálezů, 249 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Fickert 1875
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1268 použitých nálezů)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0403
Zemní past38091192988743
Individuální sběr20613452173
Prosev7034926
Vysavač1001
Žlutá miska20404
Neurčeno5741467291
Smyk56121124
Sklepávání2003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1269 použitých nálezů)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy311015
Paseky222452658
Skalní stepi na jiných horninách1011
Louky0006
Horské smrčiny4117
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Suché louky27142750
Vlhké lesní lemy0101
Dubohabřiny8806
Neurčeno1383382104552
Kamenolomy131342929
Ruderály4206
Suché křoviny12008
Mokřady0001
Lesostepní doubravy1911016
Mezofilní louky1002
Mokré louky326511
Rašeliniště8844426
Reliktní bory na skalách124431025
Podmáčené smrčiny3272
Suťové a roklinové lesy2104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin478212
Výsadby jehličnanů3422934
Lesní okraje430541553
Suché lesní lemy0201
Bučiny nižších poloh5916421
Stinné skály nižších poloh14449335
Suché doubravy44184242
Lesy2535132
Skalní stepi na vápenci1102
Okraje silnic2302
Xerotermní travinobylinná společenstva216215
Močály2403
Skalní a suťové biotopy1202
Rašelinné bory204514
Kamenité suti nižších poloh15040029
Louky2203
Písčiny10405
Horské bučiny4271213
Břehy tekoucích vod2002
Louky a pastviny1001
Porosty borůvek13832121
Úhory4003
Horské biotopy0101
Haldy a výsypky30141781129
Lesní cesta2215
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Širokolisté horské nivy3204
Mokřadní olšiny5213
Lužní lesy nížin1102
Acidofilní bory34976330
Luční ostřicové mokřady1001
Přirozené lesy1811306
Pastviny2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Ovocné sady s luční vegetací3003
Polní biotopy1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Výsadby listnáčů1101
alpínské trávníky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy