Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 699× 133× 847×

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka oválná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy847 nálezů, 247 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (NA
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural (Preference: Vysoká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (846 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr8318954157
Smyk148433181248
Zemní past89114132113
Prosev1637729
Sklepávání9616911871
Nárazová past4103
Pozorování0101
Neurčeno5115131206
Žlutá miska1001
Eklektor29322817
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (847 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny42328
Rašeliniště213916
Ruderály7916
Suché louky634627
Vlhké lesní lemy3414
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny5206
Dubohabřiny4002
Kamenolomy418615
Neurčeno83288164280
Suché křoviny1528520
Lužní lesy nížin29503125
Louky0003
Podmáčené smrčiny3616
Bylinné porosty břehů316111
Lesní okraje1110318
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3303
Lesy0004
Mezofilní louky1711216
Suché lesní lemy1102
Vřesoviště nižších poloh1101
Travnaté stepi1001
Paseky1928
Lesostepní doubravy1016114
Slaniska0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2703
Suťové a roklinové lesy19348
Vlhké doubravy4002
Mokré louky7281724
Suché doubravy32754430
Skalní stepi na vápenci51417
Xerotermní travinobylinná společenstva217110
Okraje silnic1102
Interiéry budov0706
Výsadby jehličnanů7242720
Ostřicové porosty stojatých vod2503
Bučiny nižších poloh2440214
Břehy tekoucích vod412810
Luční ostřicové mokřady9144427
Močály24332429
Horské bučiny3825
Ovocné sady s luční vegetací414111
Louky423315
Reliktní bory na skalách06156
Pastviny1914
Stojaté a pomalu tekoucí vody5214
Rašelinné bory1401
Výsadby listnáčů7210807
Písčiny6104
Mokřadní olšiny30343923
Louky a pastviny0022
Přirozené lesy211497
Lesy1623619
Bahnité břehy2501
Úhory2103
Haldy a výsypky01306
Stinné skály nižších poloh61217
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod34177
Kamenité suti nižších poloh1103
Pozemní komunikace0402
Lesní cesta0402
Těžební jámy1012
Acidofilní bory41003
Porosty borůvek0233
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1337
alpínské trávníky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy