Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2737× 474× 3225×

Coelotes terrestris (Wider, 1834)

České jménopunčoškář zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3225 nálezů, 277 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1500

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3225 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16506262526282437
Individuální sběr25941935236
Prosev512016
Neurčeno194632291
Eklektor119116316196
Smyk11752142
Sklepávání27716
Žlutá miska0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3225 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny34277067
Lesy2017062
Paseky336131088
Louky21011
Rašeliniště51172288
Mokřady2009
Neurčeno2327475478678
Kamenolomy1911010
Kosodřevina0002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Lužní lesy nížin7921016
Reliktní bory na skalách384116
Horské bučiny3821171059
Bylinné porosty břehů10125
Lesy19375661196517
Suťové a roklinové lesy52041357
Mezofilní louky9005
Suché louky9613034
Bučiny nižších poloh24833329185
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Dubohabřiny114312318
Suché doubravy133715920130
Výsadby jehličnanů2114587694427
Vlhké doubravy1001
Mokré louky10222233
Lesní okraje6925141
Stinné skály nižších poloh14512032
Skalní stepi na vápenci28406
Luční ostřicové mokřady52629
Rašelinné bory5995517
Lesy vyšších poloh a strmých svahů943988097
Louky3707
Xerotermní travinobylinná společenstva2114019
Suché křoviny196012
Horské biotopy651358
Mokřadní olšiny15122235
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Kamenité suti nižších poloh28923051
Mokřadní vrbiny7101
Porosty borůvek2003
Haldy a výsypky1427610
Podmáčené smrčiny11927015
Břehy tekoucích vod26443045
Louky a pastviny2603
Štěrkové břehy řek2504
Úhory17307
Lesostepní doubravy53277257
Skalní a suťové biotopy50907
Přirozené lesy33544080
Skály a sutě v horách3103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Výsadby listnáčů2985011021
Pastviny224911
Širokolisté horské nivy75880149
Močály512011
Stojaté a pomalu tekoucí vody5002
Jeskyně0101
Ruderály0403
Acidofilní bory1008023
Písčité břehy3101
Vlhké lesní lemy9101
Ovocné sady s luční vegetací12207
Horská vřesoviště5201
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy