Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10× 12× 578× 207× 807×

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

České jménosnovačka dvouskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy807 nálezů, 242 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Literatura

 © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (806 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0202
Smyk1008796184
Zemní past775489155
Individuální sběr8411073158
Sklepávání18144347
Prosev24245450
Neurčeno616938189
Vysavač2002
Nárazová past0001
Žlutá miska5005
Eklektor2171913
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (807 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Antropická společenstva0101
Suché doubravy1371216
Louky1101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Vřesoviště nižších poloh1235
Suché louky14272438
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4337
Okraje silnic1102
Neurčeno11964120253
Dubohabřiny2115
Mokré louky19151738
Kamenolomy2539
Lužní lesy nížin3648
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6339
Výsadby listnáčů5337
Rašeliniště10202035
Lesní okraje61026
Reliktní bory na skalách882713
Lesy0002
Mezofilní louky211010
Ovocné sady s luční vegetací108318
Suché lesní lemy2013
Luční ostřicové mokřady39913
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3418
Xerotermní travinobylinná společenstva16161228
Suché křoviny17410
Bylinné porosty břehů6559
Ostřicové porosty stojatých vod02126
Slaniska0202
Písčité břehy0101
Suťové a roklinové lesy5089
Vlhké doubravy0021
Porosty borůvek9417
Travnaté stepi0101
Kamenité suti nižších poloh1326
Břehy tekoucích vod5629
Skalní stepi na vápenci25210
Louky a pastviny96411
Lesostepní doubravy2405
Horské bučiny2215
Močály816121
Louky816725
Rašelinné bory0101
Bučiny nižších poloh3003
Horské biotopy1053
Paseky211311
Těžební jámy1102
Stinné skály nižších poloh5525
Interiéry budov1112
Stojaté a pomalu tekoucí vody2102
Bahnité břehy0101
Lesy43610
Výsadby jehličnanů4222924
Ostatní pole12209
Úhory4306
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Mokřadní olšiny0336
Písčiny3717
Haldy a výsypky3003
Ruderály8514
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0031
Zahradnicky utvářené zahrady a parky5204
Pastviny2013
Polní biotopy2602
Horské smrčiny0112
Přirozené lesy1364
Lesní cesta00115
Podmáčené smrčiny0021
Acidofilní bory0468
Vlhké lesní lemy0011
alpínské trávníky2002
 SamciSamiceMláďataNálezy