Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 10× 1887× 377× 2283×

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka jazýčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2283 nálezů, 262 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Eduard Ezer
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2283 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Podzemní trubkové pasti8302
Zemní past446242281511527
Prosev4669366
Individuální sběr6990285
Vysavač0201
Žlutá miska1202
Neurčeno277725269497
Sklepávání191208
Smyk1928028
Eklektor5441067
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2283 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky1310013
Lužní lesy nížin2185180568136
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny7307
Zahrady0101
Mokřady120010
Neurčeno3139291281722
Lesy0003
Mokré louky2833040
Louky0005
Bylinné porosty břehů6149131
Lesy6128073339
Suťové a roklinové lesy4931027
Skály a sutě v horách0101
Rašeliniště4139126
Horské bučiny7023014
Vlhké lesní lemy1512
Mezofilní louky23606
Horské smrčiny148113
Paseky79113
Výsadby jehličnanů1702250137
Suché lesní lemy1001
Suché doubravy8182354
Močály1319024
Výsadby listnáčů181908
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin9906
Bučiny nižších poloh3239048
Dubohabřiny9778018
Obilná pole0001
Vlhké doubravy0101
Kukuřičná pole1001
Ostatní pole1917010
Lesní okraje1716019
Ostřicové porosty stojatých vod71306
Mokřadní olšiny166129082
Okraje silnic221008
Kamenité suti nižších poloh1217019
Lesy vyšších poloh a strmých svahů715015
Kamenolomy5106
Břehy tekoucích vod6557256
Louky2443132
Stinné skály nižších poloh2236021
Rašelinné bory1441010
Suché křoviny3845128
Xerotermní travinobylinná společenstva312113
Luční ostřicové mokřady3138014
Lesostepní doubravy4040026
Skalní a suťové biotopy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3337031
Štěrkové břehy řek0101
Haldy a výsypky11012
Přirozené lesy5333042
Reliktní bory na skalách1001
Písčiny0101
Ovocné sady s luční vegetací6509
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci6506
Acidofilní bory1506
Bahnité břehy36501
Louky a pastviny2204
Pastviny512010
Širokolisté horské nivy4238028
Ruderály5054029
Těžební jámy0302
Podmáčené smrčiny4607
Porosty borůvek3605
Stojaté a pomalu tekoucí vody101002
Úhory152202
Lesní cesta1102
Polní biotopy1102
alpínské trávníky1203
Horská vřesoviště7501
 SamciSamiceMláďataNálezy