Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 9x 10x 1886x 245x 2150x

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka jazýčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2150 nálezů, 244 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2150 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6890284
Prosev2445151
Zemní past413940951511413
Žlutá miska1202
Neurčeno277725269497
Sklepávání191208
Smyk1928028
Eklektor5441067
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2150 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty devětsilů0101
Lesy6128073339
Paseky2001
Výsadby jehličnanů2001
Mezofilní louky2402
Suťové a roklinové lesy1001
Suché doubravy3101
Močály1319024
Neurčeno2932277780632
Výsadby listnáčů1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7602
Dubohabřiny101201
Obilná pole0001
Lužní lesy nížin182203
Suché louky1001
Vlhké doubravy0101
Kukuřičná pole1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7781352
Ostatní pole0001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1018910046
Vrchoviště3617
Lesní okraje1716019
Porosty vysokých ostřic71306
Bažinné olšiny166129082
Cesty, silnice221008
Bylinné porosty na březích potoků a řek3636126
Horské buko-jedlové lesy3123012
Pískovna2304
Xerotermy na jiných podkladech47010
Kamenité sutě1217019
Květnaté bučiny2428037
Lesy vyšších poloh a strmých svahů715015
Kamenolom5106
Kulturní lesy1624019
Břehy tekoucích vod6557256
Smrkové monokultury1422025
Acidofilní bukové bučiny611010
Louky2443132
Skupiny stromů, remízky < 1 ha8766017
Pískovcová skalní města2236021
Rašelinné březiny a bory1441010
Horské smrčiny2304
Lužní lesy8247476658
Bylinný lem lesa1101
Křoviny a skupiny stromů mimo les166115
Rašeliniště a slatiniště818012
Kultury jehličnanů5485047
Vlhké louky2733039
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy321126226
Kultury listnáčů141805
Xerotermní travinobylinná společenstva312113
Slatiniště3138014
Borové monokultury8494045
Suťové a roklinové lesy2527024
Přirozené smrčiny (bory a březiny)11518
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4040026
Skalní a suťové biotopy1102
Rákosiny, orobincové porosty3337031
Štěrkové lavice0101
Haldy a výsypky11012
Přirozené lesy5333042
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Písečné přesypy0101
Ovocné sady6509
Ovocné sady a vinohrady0101
Přechodová rašeliniště221405
Skalní stepi na vápencových podkladech6506
Pole191709
Mezofilní louky1203
Acidofilní bory1506
Vegetace obnažených den36501
Louky a pastviny2204
Polní meze512010
Širokolisté vysokostébelné nivy4238028
Lesní paseky59112
Urbánní biotopy2726014
Těžební jámy0302
Podmáčené smrčiny4607
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3605
Floristicky pestré křoviny6206
Ruderály2328015
Stojaté a pomalu tekoucí vody101002
Polní úhory152202
Lesní cesta1102
Polní biotopy1102
Křovinatý plášť lesa122201
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0202
Kácené vrbové křoviny7206
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu7501
Trnkové křoviny41506
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1001
 SamciSamiceMláďataNálezy