Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered 13x 994x 135x 1142x

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

Czech nameplachetnatka keřová
Threat levelNot endangered
Records1142 nálezů, 249 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-900

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1142 used records)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr7422577165
Smyk177729552290
Zemní past136186109177
Neurčeno111385150354
Nárazová past5001
Prosev18109430
Sklepávání73232302116
Eklektor5539
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1142 used records)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Slatiniště15795623
Vlhké louky13244523
Lesní okraje9291632
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2113
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1203
Suché louky2002
Mezofilní louky1203
Suťové a roklinové lesy1012
Suché lesní lemy1012
Vřesoviště nižších poloh1102
Lužní lesy16202214
Bylinné porosty břehů0101
Lužní lesy nížin2102
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Neurčeno159549390438
Rašeliniště0002
Slaniska0011
Dubohabřiny1002
Obilná pole0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Vlhké doubravy5102
Křoviny a skupiny stromů mimo les32829
Mokré louky0002
Výsadby listnáčů0301
Pastviny0001
Lesy7712344
Porosty vysokých ostřic11166
Xerotermy na jiných podkladech10293831
Bažinné olšiny331573133
Cesty, silnice1001
Acidofilní bukové bučiny2902
Skalní stepi na vápencových podkladech11166
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1103
Rašeliniště a slatiniště231719
Přechodová rašeliniště1172013
Vrchoviště4606
Xerotermní travinobylinná společenstva10194122
Kamenolom11516915
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy12209829
Pískovcová skalní města010109
Smrkové monokultury9432231
Louky13235324
Reliktní bory na skalních podkladech18613123
Rašelinné březiny a bory1315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů111609
Horské smrčiny2905
Květnaté bučiny3525210
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2705
Močály11584436
Horské buko-jedlové lesy73509
Kosodřevina61801
Ovocné sady2114
Louky a pastviny0112
Bylinné porosty na březích potoků a řek81705
Břehy tekoucích vod620213
Písečné přesypy3134
Lesní paseky64728
Kamenité sutě6107
Pastviny0122
Suťové a roklinové lesy35172013
Trnkové křoviny0212
Pískovna0101
Kultury jehličnanů2404
Skály nižších a středních výšek0202
Luční úhory2213
Interiéry budov6306
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy57357
Přirozené lesy815139
Haldy a výsypky1214
Podmáčené smrčiny21847
Borové monokultury310136
Kulturní lesy11158
Polní meze1012
Ruderály2603
Urbánní biotopy2715
Mezofilní louky2712
Rákosiny, orobincové porosty312148
Skalní a suťové biotopy0101
Lesní cesta0274
Kultury listnáčů2811106
Parky0502
Pozemní komunikace0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1232
Těžební jámy0032
Acidofilní bory334259
Skupiny stromů, remízky < 1 ha72204
Bylinný lem lesa0201
Křovinatý plášť lesa0301
Floristicky pestré křoviny0001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords